Arama Sonuçları

Sonuçlar yeni tarihten eski tarihe doğru sıralanmıştır.

Tarih Konu
05.09.2019 İnternet üzerinden satışı yapılan mallara ilişkin olarak, kargo firması tarafından verilen kargo ve kapıda tahsilat hizmetlerinde belge düzeni hk.
05.09.2019 Özel hesap dönemine geçişte ve devir yoluyla birleşmede ortaya çıkan kıst dönemler için amortisman ayrılıp ayrılamayacağı hk.
05.09.2019 Resmi Kuruma Verilen Otopark Hizmetinde Stopaj Kesilip Kesilmeyeceği Hk.
03.09.2019 İrsaliye ile teslim edilen kiralamaya konu emtianın, sonradan satışı gerçekleştiğinde tekrar irsaliye düzenlenip düzenlenmeyeceği ile düzenlenecek faturada ilk sevkiyatta düzenlenen sevk irsaliye numarasının belirtilip belirtilmeyeceği hk.
03.09.2019 Finansal kiralama sözleşmesi kapsamındaki kiracılık sıfatının ve sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin üçüncü kişiye devrinde belge düzeni hk.
03.09.2019 Noterlik Kanunu gereğince tutulan muvazene, yevmiye ve diğer defterlerin bilanço usulüne göre tutulan defter yerine geçip geçmeyeceği ile noterlerin Defter Beyan Sistemini kullanma zorunluluğu hk.
03.09.2019 Zarar nedeniyle sermaye kaybı sonucu Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği zorunlu olarak yapılacak ve enflasyon düzeltmesi olumlu farkları ile geçmiş yıl karlarından karşılanacak sermaye azaltımında her hangi bir vergisel yükümlülüğün olup olmadığı hk.
02.09.2019 Özel okul tarafından başarılı öğrencilere verilen para ödülünün safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.
02.09.2019 Tahnit sanatı faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı.
02.09.2019 Özel öğretim kurumlarında görev yapan personelin çocuklarının burs ve ya indirimden yararlanması