Yatırım teşvik belgesi kapsamında, emlak vergisinin indirimi uygulanıp uygulanamayacağı hk.

T.C.

ADIYAMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

88409335-175.02[8-2015-ÖZELGE-1]-13

12/10/2015

Konu

:

Yatırım teşvik belgesi kapsamında Emlak Vergisi indirimi olup olmadığı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, 14/07/2009 tarih ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki Karara istinaden düzenlenen, almış olduğunuz yatırım teşvik belgesinin "III) Yatırımın Yararlanacağı Destek Unsurları- Bölgesel" bölümünde yer alan vergi indirim oranı hususundaki uygulamanın emlak vergisi için söz konusu olup olamayacağı konusunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.


            Bilindiği üzere, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1 ve 12 nci maddelerinde, Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve arazilerin bu Kanun hükümlerine göre emlak vergisine tabi olduğu; 3 ve 13 üncü maddelerinde de bina, arsa ve arazinin malikinin, varsa intifa hakkı sahibinin, her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf edenlerin emlak vergisini ödeyeceği hüküm altına alınmıştır.


            Anılan Kanunda, 14/07/2009 tarih ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki Karara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgesine sahip olanlardan alınacak emlak vergisine indirim oranı uygulanacağı hususunda herhangi hüküm bulunmamaktadır.


            Ayrıca, 14/07/2009 tarih ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında da bu Karara istinaden düzenlenen teşvik belgesine sahip olanlardan alınacak emlak vergisine indirim oranı uygulanacağı hususunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.


            Bu itibarla, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki Karara istinaden düzenlemiş olan yatırım teşvik belgesine sahip olmanız nedeniyle tarafınızdan alınacak emlak vergisine indirim oranı uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

            

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.