Vakfın kuruluşunda vakıf senedinin düzenlenmesi için kurucu üyelerin bir kişiye vekalet vermesi durumunda vakıf senedinin noterde düzenlenmesinden ne şekilde harç alınacağı hususunda

T.C.

ADIYAMAN   VALİLİĞİ

Defterdarlık   Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

88409335-140[44-2015-ÖZELGE-1]-15

16/11/2015

Konu

:

Kişilerin, İmzaların, Birden Çok Olması

 

     

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formununun incelenmesinden, … Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan 100 (yüz) kurucu üyeli ve … TL sermayeli vakfın kuruluşunda vakıf senedinin düzenlenmesi için kurucu üyelerin bir kişiye vekalet verecekleri belirtilerek vakıf senedinin noterde düzenlenmesi sırasında ne şekilde harç alınacağı hususunda görüş sorulduğu anlaşılmaktadır.

 

            492 Sayılı Harçlar Kanununun 41 inci maddesinde "Noter harçları (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır." hükmüne yer verilmiştir. Kanuna ekli 2 sayılı tarifenin 1/1 kısmında muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için nispi harç alınacağı belirtilmiştir.

 

            492 sayılı Kanunun 44 inci maddesinde "Bir kişinin, birden çok kişiyi temsil etmesi harcın artırılmasını gerektirmez. Şu kadar ki, bütün imzaların tasdiki kanunen şart olan muamelelerde vekaleten imza edilmesi halinde, vekilin imzasının tasdikinden alınacak harç temsil ettiği kişilerin sayısınca çoğaltılır. Bir işte müştereken hareket eden vekillerin ve bir borca kefalet eden müteselsil kefillerin bir kağıda koyacakları birden çok imzalar bir imza sayılır. Ancak mümessil, haiz olduğu birden fazla sıfatlara dayanarak imza ederse sıfatları sayısınca harç çoğaltılır. Bir kişi hem kendisi için ve hem başkalarını temsil suretiyle imza ederse kendisi için ayrı, başkaları için de yukarıki fıkralara göre ayrı harç alınır. Birden ziyade kimseler, bir kağıda ayrı ayrı işler için imza atıyorlarsa her birinden imza ettikleri kısım için ayrı ayrı harç alınır." denilmektedir.

 

            Diğer taraftan, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun "II. Kuruluş şekli" başlıklı 102 nci maddesinde, "Vakıf kurma iradesi, resmî senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanır. Vakıf, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır.

 

            Resmî senetle vakıf kurma işleminin temsilci aracılığıyla yapılması, temsil yetkisinin noterlikçe düzenlenmiş bir belgeyle verilmiş olmasına ve bu belgede vakfın amacı ile özgülenecek mal ve hakların belirlenmiş bulunmasına bağlıdır." hükmü yer almaktadır.

             

            Bu itibarla, noterde vakıf senedinin vekaleten imza edilmesi sırasında vakıf senedindeki bütün imzaların tasdikinin kanunen şart olması halinde, vekilin imzasının tasdikinden alınacak noter harcının temsil ettiği kişilerin sayısınca çoğaltılması gerekmektedir.           

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.