Teleferik işletmeciliğinin eğlence vergisine tabi olup olmadığı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

76464994-175.02.01.02[2013/2]-254

13/10/2015

Konu

:

Teleferik işletmeciliğinin eğlence vergisine tabi olup olmadığı.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, teleferik işletmeciliği faaliyetinin eğlence vergisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 

            Bilindiği üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 17 nci maddesinde, bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri eğlence vergisine tabi olacağı; 21 inci maddesinde de, eğlence vergisinin kapsamına giren yerler belirtilmiş ve I inci fıkrasının 4 numaralı bendi bendinde, biletle girilen spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden bilet bedeli üzerinden % 10, III üncü fıkrasında ise biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük 5-100 TL eğlence vergisi alınacağı hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, teleferik işletmeciliği faaliyeti, 2464 sayılı  Kanunun 21 inci maddesinde sayılan eğlence işletmeleri arasında yer almadığından, eğlence vergisi ile yükümlü tutulmaması gerekmektedir.

 

              Öte yandan, şirketinizin 2464 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan eğlence faaliyetleri kapsamında faaliyette bulunması halinde, bu faaliyetleri nedeniyle eğlence vergisi aranılacağı tabiidir.

 

 Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.