Resmi daire sıfatını taşımayan veya kamu tüzel kişiliğine haiz olmayanlarca alınan ihale kararlarında damga vergisi

T.C.

ARTVİN VALİLİĞİ

 ARTVİN DEFTERDARLIĞI GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Sayı : 29973770-08-OZELGE-001-12                                                                        24/05/2016

Konu : Resmi daire sıfatını taşımayan veya kamu

 tüzel kişiliğini haiz olmayanlarca alınan

 ihale kararlarında damga vergisi

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, idarenizce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde, ihale konusu işe ilişkin olarak yüklenici ile alt yüklenici arasında düzenlenen sözleşmelerin ve alınan ihale kararlarının damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçer bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler olduğu; 3 üncü maddesinde damga vergisinin mükelleflerinin kağıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olduğu, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği; 22 nci maddesinin (a) bendinde Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisinin, ertesi ayın yirminci (371 Sıra No.lu VUK Tebliği uyarınca yirmiüçüncü) günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödeneceği, (b) bendinde makbuz karşılığı ödemelerde damga vergisinin (a) bendi dışındaki hallerde kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen on beş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve aynı süre içinde ödeneceği, 24 üncü maddesinde ise vergiye tabi kağıtların damga vergisinin ödenmesinden veya noksan ödenmesinden dolayı alınması lazım gelen vergi ve cezadan, mükelleflere rücu hakkı olmak üzere kağıtları ibraz edenlerin sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Mezkur kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; aynı tablonun "II-Karar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 inci fıkrasında ise, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince idarenizce yapılan ihalelere istinaden yüklenici ile alt yüklenici arasında düzenlenen belli parayı ihtiva eden sözleşmeler Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre damga vergisine tabi olup, sözleşmeye ait damga vergisinin sözleşmenin taraflarınca tabi olduğu usule göre vergi dairesine beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, 488 sayılı Kanun kapsamında resmi daire olan İl Özel İdarenizce alınan ihale kararlarından Kanuna ekli (1) sayılı tablonun II/2 numaralı fıkrasına göre damga vergisi alınacağı tabiidir. Ancak Damga Vergisi Kanununa göre resmi daire sıfatını taşımayan veya kamu tüzel kişiliğini haiz olmayanlarca alınan ihale kararları, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer almadığından damga vergisinin konusuna girmemektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.