Özelge:

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.20.15.01-8-MUK-2010-27-64

27/07/2010

Konu

:

KESİN İZİN TAAHHÜT SENEDİNİN NOTERDE ONAYLANMASI SIRASINDA DAMGA VERGİSİ VE HARÇ MUAFİYETİ

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, şirketinizin ... Orman Bölge Müdürlüğünün sınırları içerisinde kurulacak ... Projesi için 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış elektrik üretim lisansı bulunduğu, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa eklenen geçici 14 üncü maddenin (c) bendi hükmü ile üretim ve otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere teşvikler sağlandığı belirtilerek, söz konusu proje nedeniyle orman idaresine arazi tahsisi için verilecek kesin izin taahhüt senedinin anılan Kanun kapsamında damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I- Akitlerle İlgili Kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden taahhütnamelerin binde 7,5 (01/01/2010 tarihinden itibaren binde 8,25) nispetinde damga vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter harçlarına tabi olduğu;   41 inci maddesinde, noter harçlarının (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınacağı; 42 nci maddesinde, değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlığın esas olduğu, menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesinin mecburi olduğu, rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hükmün uygulanmayacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun;

15 inci maddesinin (d) bendinde,

"d) İrtifak Hakkı, Kullanma İzni ve Kiralama: Piyasada üretim veya dağıtım faaliyetinde bulunan lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri, faaliyetleri ile ilgili olarak Hazinenin mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisi, kullanma izni veya kiralama yapılabilmesi için Kurumdan talepte bulunur. Bu talebin Kurulca uygun görülmesi hâlinde, ilgili mevzuat uyarınca Maliye Bakanlığı ile  lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri arasında lisans süresi ile sınırlı olmak üzere  irtifak hakkı tesisi, kullanma izni veya kiralama sözleşmesi düzenlenir. Bu sözleşmelerde, sözleşmenin  geçerliliğinin lisansın geçerlilik süresi ile sınırlı olacağı hükmü yer alır. Bu şekilde tesis edilen irtifak hakkı, kullanma izni veya kiralama bedelini ödeme yükümlülüğü, lisans sahibi özel hukuk  tüzel kişisine aittir.",

geçici 14 üncü maddesinin (c) bendinde ise, 

"c)  31/12/2012 tarihine kadar işletmeye girecek  üretim ve otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere aşağıdaki teşvikler sağlanır:

................

2)Üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler ve düzenlenen kâğıtlar damga vergisi ve harçtan müstesnadır."

hükümleri yer almaktadır. 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde, 31/12/2012 tarihine kadar işletmeye girecek üretim ve otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere yatırım teşviği sağlamak üzere, üretim tesislerinin yatırım döneminde üretim tesisleriyle ilgili olarak yapılacak işlemler ve düzenlenen kağıtlar harç ve damga vergisinden istisna edilmiştir.

Buna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından üretim lisansı verilmesinden itibaren başlayıp üretim tesisinin geçici kabulünün yapıldığı tarihe kadar olan süreci ifade eden üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili düzenlendiğinin tevsiki kaydıyla, Kanunda belirtilen süreyle sınırlı olmak üzere, lisans belgesi sahibi firmalarla üçüncü kişiler arasında yapılan işlemler harca, düzenlenen kağıtlar ise damga vergisine tabi olmayacaktır.

Bu çerçevede, düzenlenecek olan kesin izin taahhüt senedinin, şirketinize EPDK tarafından verilen elektrik üretim lisansına istinaden ... Orman Bölge Müdürlüğünün sınırları içerisinde kurulacak ... yatırım döneminde bu tesis ile ilgili düzenlendiğinin  tevsik edilmesi kaydıyla, damga vergisinden ve yapılacak işlemin harçtan istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.