Özelge: Zorunlu görevlendirmelerde ödenen müdafilik ücretinde KDV tevkifatı hk.

 

T.C.

ADIYAMAN VALİLİĞ��

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

Sayı

:

88409335-130[9-ÖZELGE-2013-1-3]-26

22/10/2013

Konu

:

Zorunlu görevlendirmelerde ödenen müdafilik ücretinde KDV tevkifatı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yönetmeliği gereğince ceza mahkemelerinde yargılanmakta olan sanık, mağdur ve şüpheliler için Baro Başkanlığınızdan zorunlu müdafi/vekil talep edildiği belirtilerek, bu kapsamda görevlendirilen avukatlara ödenecek müdafilik (avukatlık) ücretinde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı sorulmaktadır.

            KDV Kanununun;

            1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            9 uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

            27/5 inci maddesinde, serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa, hizmetin bedelinin, bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamayacağı

            hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan, "Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik"in;

             8 inci maddesinde, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden ayrık olarak hazırlanacak "Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife" gereğince ödenecek meblâğın Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla ayrılan ödenekten karşılanacağı, bu ücretin yargılama giderlerinden sayılacağı,

            11/4 üncü maddesinde, müdafi veya vekil sigortalı olarak çalışmakta ise yanında çalıştığı avukatın, avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı şeklinde çalışmakta ise büro veya ortaklığın serbest meslek makbuzunu kullanacağı;

            11/5 inci maddesinde ise, müdafi veya vekile ödenmesi gereken toplam ücretin, ödeme emri belgesiyle serbest meslek makbuzunu düzenleyenin bildireceği banka hesabına ödeneceği

            belirtilmiştir.

            Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "J.Avukatlık Ücretleri" başlıklı bölümünde, Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesinin KDV nin konusuna girmediği, ancak; bu paralardan sözleşmeleri gereği ücret karşılığı çalışanlar dışında kalan avukatlara intikal eden kısmın serbest meslek kazancı kapsamında vergiye tabi olacağı, avukatların aldıkları bu para için davayı kazanana serbest meslek makbuzu düzenleyecekleri, makbuzla alınan tutar üzerinden KDV hesaplayıp ayrıca gösterecekleri ifade edilmiştir.

            Diğer taraftan, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.2.2.4) bölümünde, avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetlerin prensip olarak tevkifat kapsamına girmediği, avukatların verdikleri danışmanlık hizmetlerinin ise tevkifata tabi olduğu, avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat uygulanacağı açıklanmıştır.

            Bu açıklamalar çerçevesinde, Baro Başkanlığınız tarafından görevlendirilen gerek serbest meslek erbabı avukatların gerekse yanında çalıştığı avukatın serbest meslek makbuzunu kullanarak sigortalı olarak çalışan avukatların verdikleri zorunlu avukatlık hizmeti dolayısıyla, serbest meslek makbuzunu düzenleyenin bildireceği banka hesabına yapılan ödemeler serbest meslek kazancı niteliğinde olduğundan KDV Kanununun 1/1 inci maddesi kapsamında KDV ye tabi bulunmaktadır.

            Ancak; mahkemeler nezdinde icra edilen avukatlık hizmetleri, danışmanlık ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilmediğinden söz konusu zorunlu avukatlık hizmetleri nedeniyle yapılan ödemelere ait KDV tutarı üzerinden tevkifat uygulanmasına gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.