Özelge: Zamanaşımına uğramış kağıdın Mahkemeye ibrazı üzerine yapılacak tarhiyat hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1153-580

16/09/2010

Konu

:

Mahkemeye ibraz edilen zamanaşımlı kağıdın d.v. hk.

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, ... . Sulh Hukuk Mahkemesinin .../.../2005 tarih ve 2005/... sayılı kararıyla eşinizin vasisi tayin edildiğinizi, akabinde mahkemenin eşinize ait mal varlığını bildirmenizi istediğini, bunun üzerine eşinizin yapı kooperatifine olan üyeliğini beyan ettiğinizi ancak adı geçen mahkemeden aldığınız yazıdan, ... Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından mahkemeye hitaben " ... Kuyumculuk İnş. Tah. Tic. Ltd. Şti. ile S.S. ... Konut Yapı Kooperatifi arasında imzalanan 12/6/1998 tarihli sözleşmenin vergilendirme zamanaşımı tarihinden sonra mahkemeye ibraz edilmesi nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 114 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereği ibraz tarihi itibarıyla vergi alacağının yeniden doğduğu ve sözleşmeye ait damga vergisine ilişkin vergilendirme işlemlerinin sözleşmeyi ibraz eden kısıtlı vasisi adına yapılması gerektiğine" ilişkin yazı düzenlendiğinin anlaşıldığını belirterek, vasisi olduğunuz eşinizin söz konusu sözleşmenin tarafı olmadığı ve sözleşmenin herhangi bir hükmünden de yararlanılmadığından bahisle konuya ilişkin görüşümüz istenilmiştir.

            488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, vergiye tabi kağıtların damga vergisinin ödenmemesinden veya noksan ödenmesinden dolayı alınması lazım gelen vergi ve cezadan, mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, kağıtları ibraz edenlerin sorumlu olduğu, birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu olacağı hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrasında, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlıyarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergilerin zamanaşımına uğrayacağı; dördüncü fıkrasında, damga vergisine tabi olup vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan evrakın hükmünden tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra faydalanıldığı takdirde mezkur evraka ait vergi alacağının yeniden doğacağı hüküm altına alınmıştır.

            Konuyla ilgili olarak yapılan yazışma neticesinde ... Sulh Hukuk Mahkemesinden alınan .../.../2010 tarih ve 2005/... sayılı yazıdan; kısıtlı ... vasisi olarak mahkemeden, vesayetiniz altındaki eşiniz ... ile ortak olduğunuz S.S. ... Konut Yapı Kooperatifi A blok 27 no ve C blok 7 no.lu dairelerin bir takım imalat ve işçiliklerinin yapılmaması veya eksik yapılması nedeni ile kooperatifle yapılan sözleşmenin incelenerek, gerekirse eksik imalat ve işçilik nedeni ile müteahhit aleyhine dava açmak üzere izin verilmesini talep ettiğiniz, TMK'nın 462/8. maddesi uyarınca isteminizin yerindeliğinin tespiti amacıyla adı geçen mahkeme ile kooperatif yönetimi arasında yapılan yazışma sonucunda bahse konu sözleşmenin S.S. ... Konut Yapı Kooperatifi tarafından 9/10/2006 tarihinde vesayet makamı sıfatı ile mahkemeye ibraz edildiği ancak talepte bulunmadığınızdan ilgili sözleşme kapsamında izin istemi hakkında karar verilmediği anlaşılmıştır.

            Buna göre, "müteahhit aleyhine dava açmak üzere izin verilmesine yönelik" isteminizin yerindeliğine ilişkin olarak mahkemenin talebi üzerine S.S. ... Konut Yapı Kooperatifi tarafından vesayet makamı sıfatı ile ... . Sulh Hukuk Mahkemesine ibraz edilen ancak talepte bulunmamanız nedeniyle şahsınız yönünden 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 114 üncü maddesinin dördüncü fıkra hükmünde belirtilen "hükmünden faydalanılma" durumu gerçekleşmeyen 12/6/1998 tarihli "İnşaat Sözleşme"si için tarafınızdan damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.