Özelge: Yurtdışındaki firmaya Türkiye'den ithal edeceği mallara yönelik verilen hizmetlerde KDV uygulaması ve belge düzeni hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1031

20/07/2011

Konu

:

Yurtdışındaki firmaya Türkiye'den ithal edeceği mallara yönelik verilen hizmetlerde KDV uygulaması ve belge düzeni

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, uluslararası bir firmanın Türkiye'deki  mümessilli olduğunuzu; yapılan bu işin yurt içinde bir hizmet faaliyeti mi yoksa hizmet ihracı mı sayılacağı, fatura düzeninin nasıl olacağı ve faturadaki para biriminin dolar olarak yazılıp yazılamayacağı hususunda tereddüde düşüldüğünden Başkanlığımızın görüşü sorulmaktadır.

KDV Kanunu'nun 1/1'inci maddesinde; Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmış, 6'ncı maddesinde de hizmet işlemlerinde işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanun'un 11/1-a maddesinde, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV'den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili açıklamaların yer aldığı 26 Seri No'lu KDV Genel Tebliği'nin (K) bölümünde, hizmet ihracında KDV istisnası uygulanabilmesi için;

- Hizmetin Türkiye'de yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olması,

- Fatura veya benzeri nitelikteki belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi,

- Hizmet bedelinin, döviz olarak Türkiye'ye getirilmesi,

- Hizmetten yurt dışında yararlanılması

şartlarının gerçekleşmiş olması gerektiği açıklanmıştır.

Ayrıca 30 Seri No'lu KDV Genel Tebliği'nin "Hizmet İhracı" başlıklı (A) bölümünde; "... Yurt dışındaki firmaların, Türkiye'den ithal edecekleri mal ve hizmetlerle ilgili olarak, bu firmalara aracılık hizmeti verenlerin, söz konusu hizmetler karşılığında aldıkları komisyonlar, ihraç edilen mal ve hizmetler yurt dışında tüketildiğinden, hizmet ihracı istisnası kapsamında mütalaa edilecektir. Bu istisnanın uygulanmasında 26 Seri Nolu KDV Genel Tebliği'nin (K) bölümünde yer alan diğer şartların aranılacağı tabiidir." denilmektedir.

Bununla birlikte, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun "Türkçe tutma ve Türk Parası kullanma zorunluluğu" başlıklı 215'inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "Bu Kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunludur. Ancak, Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla defterlerde başka dilden kayıt da yapılabilir. Bu kayıtlar vergi matrahını değiştirmeyecek şekilde  tasdik ettirilecek diğer defterlere de yapılabilir."  2 nci fıkrasının (a) bendinde ise; "Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Şu kadar ki yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, tarafınızca merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Şirketin gönderdiği kumaş numunesine uygun kumaşın bulunup bu Şirket'in onayından sonra tedarik edilerek, yine Şirketin istediği model doğrultusunda yurt içindeki üretici firmalara kesim, dikim, ütü, paket, kolileme gibi tüm işleri yaptıracak firmaların ayarlanması, Şirketinizin kontrol ve onayından geçen işlerin ihracat işlemlerinin tümünün yapılmasının sağlanması, ihracat yapacak firmaların ayarlanması ve ürünü yurt dışına gönderilmesi karşılığında alınan hizmet bedeli hizmet ihracı kapsamında değerlendirilerek KDV'den istisna tutulacaktır. Ancak, Türkiye'ye gelen yönetici veya çalışanlarının ağırlanması, işlerin yapıldığı yerlerde kontrol ve denetleme gibi işlere yönelik gezdirilmesi ve Türkiye'de yaptıkları gezilere refakat edilmesi şeklinde verilen hizmetler Türkiye'de yapıldığından hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmemekte ve bu hizmetler KDV'ye tabi bulunmaktadır.

Ayrıca, faturalarınızı yurt dışındaki firmaya, Türk parası karşılığını gösterme şartı aranmaksızın, döviz cinsinden tanzim etmeniz mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.