Özelge: Yurtdışında yemek hizmeti verilmesinin Gelir ve Katma Değer Vergileri ile Form Ba ve Form Bs karşısındaki durumu hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7707-360

07/06/2011

Konu

:

Yurtdışında yemek hizmeti verilmesinin Gelir ve Katma Değer Vergileri ile Form Ba ve Form Bs karşısındaki durumu hk.

 

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, Başkanlığımız ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi olduğunuzu; ... A.Ş.'nin ... /LİBYA- ... şubesindeki inşaat sahasında, işçilik ve malzeme ... A. Ş. tarafından karşılanmak üzere yemek hizmeti vermekte olduğunuzu belirterek, şantiyenin yemek organizasyon bedeli için fatura düzenlemeniz durumunda, Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi, Gelir Geçici ve Gelir Stopaj beyannameleri ile Form Ba ve Form Bs bildirim formu verme yükümlülüğünüzün bulunup bulunmadığı hususunda görüş talep etmektesiniz.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 1'inci maddesinde; "Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır." hükmü yer almış olup, aynı Kanun'un 3'üncü maddesinin 1 numaralı bendinde ise, Türkiye'de yerleşmiş olan gerçek kişilerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratlarıntamamı üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmıştır.

            Anılan Kanunun 4'üncü maddesinde ise;

            "Aşağıda yazılı kimseler Türkiye'de yerleşmiş sayılır:

            1.İkametgâhı Türkiye'de bulunanlar (İkametgah, Medeni Kanunun 19'uncu ve müteakip maddelerinde yazılı olan yerlerdir.);

            ..." hükmü yer almıştır.

            Bu itibarla, ikametgâhınızın Türkiye'de bulunması nedeniyle tam mükellefiyet esasında vergilendirilmeniz gerektiğinden, ... A.Ş.'ne Libya'da bulunan şubesinde vereceğiniz yemek hizmeti organizasyonu ticarî faaliyet kapsamında olup, bu faaliyetten elde edeceğiniz kazancın Türkiye'de ticarî kazanç hükümlerine göre vergilendirileceği tabiidir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1'inci maddesine göre "Türkiye'de yapılan" ve aynı maddede sayılan işlemler katma değer vergisinin konusuna girmektedir.

             Aynı Kanunun 6'ncı maddesine göre işlemlerin Türkiye'de yapılması; malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını ve hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade eder.

            Bu hükümler çerçevesinde, yurtdışında vermiş olduğunuz yemek hizmeti, Türkiye'de yapılan veya Türkiye'de faydalanılan bir hizmet olmadığından katma değer vergisinin konusuna girmemektedir.

            Ayrıca, yurtdışında verilen yemek hizmeti katma değer vergisinin konusuna girmediğinden bu işlemlerle ilgili olarak yüklenilen katma değer vergilerinin, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 30/a maddesi gereğince indirim konusu yapılması mümkün değildir.

            Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257'nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak 17/08/2006 tarihli ve 26262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 362 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilerek bildirimde uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiş;381 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2008 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadlerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

            Bu çerçevede, 381 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "1.2. Bildirimlere İlişkin Hadler" başlıklı bölümünde;

            "1.2.1. 2008 yılı ve takip eden yıllara ilişkin mükelleflerin mal ve/veya hizmet alımları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 8.000,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 8.000,00 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alımları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 8.000,00 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirilecektir. Limitin altında kalan alış ve satış bedelleri toplamı ise "Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı" (Tablo III ) bölümüne yazılacaktır (Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle yapılan satışların toplamı KDV hariç tutarlar olarak Tablo III'e dahil edilecektir).

            1.2.2. Bildirim verme yükümlülüğünde olan, ancak, tüm alış ve satışları belirtilen hadlerin altında kalan mükellefler, söz konusu formları Tablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermek zorundadırlar. Bu bildirimlerinde limit altında olan tüm alışları için Ba formunun, limit altında olan tüm satışları için de Bs formunun Tablo III bölümünde yer alan "Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı" alanları doldurulacaktır."açıklamasına yer verilmiştir.

            Ayrıca, söz  konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadlerinin belirlendiği 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1.2.2. bölümünde "Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" nun Tablo II alanında bildirilecektir" ifadesi yer almaktadır.

            Bu açıklamalar çerçevesinde, şirketiniz tarafından yapılan mal ve/veya hizmet alım-satımları karşılığında belge düzenlenmesi halinde Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilmesi gerekmektedir.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.