Özelge: Yurtdışında yapılan teknik hizmetlerden elde edilen kazancın kurumlar vergisinden istisna edilip edilmeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-716

23/02/2012

Konu

:

Yurtdışında yapılan teknik hizmetlerden elde edilen kazancın kurumlar vergisinden istisna edilip edilmeyeceği

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinde, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, tam mükellef statüsündeki şirketinizin Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) mukim ... firmasına, bu firmanın kendi adresinde elektronik sistemler üzerine teknik hizmet verdiğiniz belirtilerek, şirketinizin bu hizmetlerden elde ettiği kazancın kurumlar vergisinden istisna edilip edilemeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşleri sorulmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "İstisnalar" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançların kurumlar vergisinden istisna edileceği hükmüne yer verilmiştir.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin, "5.9. Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlarda istisna" başlıklı bölümünde, teknik hizmetlerden elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna edilebilmesi için bu işlerin yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi temsilciler aracılığıyla yapılması; yurt dışında ayrıca bir işyeri veya daimi temsilci olmadan yapılan teknik hizmetlerin, hizmet ihracatı olarak değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca, teknik hizmetlerin yurt dışındaki inşaat, onarım ve montaj işlerine bağlı olarak yapılma şartının bulunmadığı açıklamalarına yer verilmiştir.

Öte yandan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" 01/01/1998 tarihinden itibaren uygulanmakta olup, söz konusu Anlaşma'nın "Serbest Meslek Kazançları"nı düzenleyen 14'üncü maddesinin ikinci fıkrasında;

"2. Akit Devletlerden birinin bir teşebbüsünün serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnız bu Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla Beraber, eğer bu hizmet ve faaliyetler diğer Devlette icra edilirse ve eğer:

a) Teşebbüs bu diğer Devlette hizmet ve faaliyetlerin icra edildiği bir işyerine sahip olursa; veya

b) Hizmet veya faaliyetin icra edildiği süre veya süreler, herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde, 183 günü aşarsa sözkonusu gelir, bu diğer Akit Devlette de vergilendirilebilir.

Böyle bir durumda olayına göre, ya yalnızca sözkonusu işyerine atfedilebilen gelir ya da yalnızca bu diğer Devlette icra edilen hizmet veya faaliyetlere atfedilebilen gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. Her iki durumda da Türkiye Cumhuriyeti, söz konusu gelir üzerinden tevkifat suretiyle vergi alabilir. Bununla beraber, sözkonusu gelirin lehdarı, böyle bir vergiye tabi tutulduktan sonra sözkonusu gelir dolayısıyla, sanki gelir bu diğer Devlette bulunan bir işyerine atfedilebilirmiş gibi, Anlaşmanın 7 nci maddesi hükümlerine göre, net esasında vergilendirilmeyi tercih edebilir."

düzenlemesi yer almaktadır.

Buna göre, şirketinizin ABD'de yerleşik bir teşebbüs için Türkiye'de icra edeceği serbest meslek hizmetleri veya benzer nitelikteki diğer faaliyetleri dolayısıyla elde edeceği gelirleri vergileme hakkı yalnız Türkiye'ye aittir. Eğer bu hizmet veya faaliyetler, ABD'de bir işyeri vasıtasıyla veya ABD'de herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde toplam 183 günden fazla sürede icra edilirse ABD'nin de bu gelirleri vergileme hakkı bulunmaktadır.

Türkiye - ABD Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümlerinden yararlanabilmeniz için Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlenecek İngilizce mukimlik belgesinin ABD yetkili makamlarına ibrazı gerekmektedir. Söz konusu belgenin düzenlenerek tarafınıza verilebilmesi için ise, Gelir İdaresi Başkanlığının https://www.gib.gov.tr/ internet sayfasından ulaşılabilecek olan 13/02/2007 tarihli ve 1 sayılı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri ekinde yer alan dilekçe örneğine uygun bir dilekçe ile birlikte mükellefiyet belgesi gönderilmek suretiyle Gelir İdaresi Başkanlığına başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, Şirketinizin ABD'deki işyeri veya daimi temsilciliği aracılığıyla bu ülkede mukim ... firmasına teknik hizmet vermesi halinde, elde ettiği kazançlar Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında kurumlar vergisinden istisna edilecektir.

Ancak, söz konusu işin teknik hizmet niteliği arz etmemesi veya ABD'de işyeri ve daimi temsilciniz aracılığıyla yapılmaması halinde anılan istisnadan yararlanamayacağınız tabiidir.

Bilgi edinilmesi rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.