Özelge: Yurtdışında yapılan işle ilgili olarak ihale kararı, sözleşme, yapılan avans ve hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtlara ait damga vergilerinin döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında istisna olup olmadıkları ile imzalanan sözleşmenin damga

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1611-202                                                        05/04/2011

Konu : Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi

 

                                                   --- ADİ ORTAKLIĞI

 

İlgi :    .... tarih ve .... evrak kayıt sayılı özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; ... tarafından yapılan "... Hastane İnşa Edilmesi ile Donanımının Sağlanması ve Fiziki İşletme İşi" ihalesinin uhdenizde kaldığı ve söz konusu işe ilişkin sözleşmenin, ... ile şirketiniz arasında .../.../2010 tarihinde 30.000.000 ABD Doları bedel üzerinden .../SUDAN'da imzalandığı belirtilerek, ihale kararı, sözleşme, yapılan avans ve hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtlara ait damga vergilerinin döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında istisna olup olmadıkları ile yurtdışında imzalanan sözleşmenin damga vergisi karşısındaki durumu hakkında görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kâğıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği, yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtların, Türkiye'de resmî dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye tâbi tutulacağı; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmî dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği, yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtların vergisinin Türkiye'de bu kağıtları resmî dairelere ibraz eden, üzerlerinde devir veya ciro işlemleri yapanlar veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalananlar tarafından ödeneceği; 8 inci maddesinde ise, bu Kanunda yazılı resmî daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadî işletmelerin resmî daire sayılmayacağı, 9 uncu maddesinde, Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükümleri yer almaktadır.

Mezkûr Kanuna ekli (1) sayılı tablonun, "I.Akitlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 8,25 nispetinde; "II. Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 nci fıkrasında, ihale kanunlarına tâbi olan veya olmayan resmî daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların ihale kararlarının binde 4,95 nispetinde; "IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar" başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmî dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmî daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların binde 8,25 nispetinde damga vergisine tâbi olduğu belirtilmiştir.

Aynı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun I/C-2 fıkrasında, yabancı memleketlerde düzenlenen ve doğrudan doğruya resmi daireler ad ve hesabına gönderilen her türlü kağıtlarla doğrudan doğruya yabancı memleketlerden mübayaa olunarak resmi dairelere gönderilen malların ihale kararları ile tesellüm makbuzlarının damga vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, ... Ltd. Şti. uhdesinde kalan hastane inşaatı işine ilişkin ihale kararının, sözleşmenin ve hakediş ödemelerine ilişkin kağıtların Sudan'da düzenlenmesi durumunda, yurtdışında düzenlenmiş olan bu kağıtlar damga vergisine konu teşkil etmeyecektir. Ayrıca belirtilen işe ilişkin ihale kararı, sözleşme ve diğer kağıtların yurtdışından doğrudan doğruya resmi daireler ad ve hesabına gönderilmesi durumunda, Kanuna ekli (2) sayılı tablonun I/C-2 fıkrası hükmü uyarınca söz konusu kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

Ancak, söz konusu kağıtların, Türkiye'de resmi dairelere ibraz edilmesi, kağıtlar üzerine devir veya ciro işlemleri yapılması veya herhangi bir suretle Türkiye'de hükümlerinden faydalanılması halinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Öte yandan, Damga Vergisi Kanununun Ek 2 nci maddesinde döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olduğu, bu maddenin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisnanın uygulanabilmesi için gerekli olan Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından düzenlenmekte olup anılan işin döviz kazandırıcı faaliyet olarak değerlendirilerek Dış Ticaret Müsteşarlığınca adınıza düzenlenmiş bir Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi bulunması halinde, belgede yazılı tutarla sınırlı olmak üzere belge konusu işle ilgili olarak belgenin geçerlilik süresi içinde düzenlenen kağıtlar yönünden tarafınıza damga vergisi istisnası uygulanacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

...

 Grup Müdürü V.

 

 

 

(*)   Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.