Özelge: Yurtdışında mukim kişi ve kuruluşların Türkiye'ye satacakları mallara ilişkin olarak verilen danışmanlık hizmetlerinde KDV ve Kurumlar Vergisi uygulaması

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

21152195-35-02-378

24/06/2014

Konu

:

Yurtdışında mukim kişi ve kuruluşların Türkiye'ye satacakları mallara ilişkin olarak verilen danışmanlık hizmetlerinde KDV ve Kurumlar Vergisi uygulaması

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; firmanızın faaliyet konusunun münhasıran yurt dışında mukim kişi ve kuruluşların Türkiye'ye satacakları mallar ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek olduğu belirtilerek, söz konusu faaliyete ilişkin olarak 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-ğ maddesinde bahsi geçen indirimden faydalanıp faydalanamayacağı ile bahse konu işlemin KDV'ye tabi olup olmadığı ve yüklenilen KDV'lerin iade konusu yapılıp yapılmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KURUMLAR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI YÖNÜNDEN   :          

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Diğer İndirimler" başlıklı 10 uncu maddesinde;

            "(1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:

            .....

            (6322 sayılı kanunun 35.maddesiyle eklenen bent; Yürürlük 15.06.2012) ğ)Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de  verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si.

            Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır."

            hükmüne yer verilmiştir.

            1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.5. Türkiye'den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetler" başlıklı bölümünde konu ile ilgili açıklamalara ayrıntılı olarak yer verilmiş olup, 10.5.2. bölümünde de indirimden faydalanmanın şartları açıklanmıştır.

            Buna göre, söz konusu indirim hükmünden yararlanabilmek için;

            - Hizmeti veren şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konuları arasında, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama faaliyetlerinin bir veya birkaçının bulunması ve fiilen bu faaliyetlerle iştigal edilmesi,

            - Hizmetin Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara verilmesi,

            - Yapılan hizmet ile ilgili olarak düzenlenecek faturanın, yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi,

            - Yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için Türkiye'den verilen hizmetin, bu kişilerin ve/veya kurumların Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması, verilen hizmetten yurt dışında yararlanılmış olması,

            gerekmektedir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre; münhasıran yurtdışındaki kişi ve kuruluşların Türkiye'de satacakları mallar ile ilgili olarak şirketiniz tarafından verilen danışmanlık hizmeti 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-ğ maddesinde sayılan hizmetler arasında yer almadığından, şirketinizin bu faaliyetinden elde ettiği kazancın %50'sinin kurum kazancından indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

            KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI YÖNÜNDEN   :

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 1/1 inci maddesinde, Türkiye' de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, 4/1 inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği, 6/b maddesinde ise işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun; 11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu, 12/2 nci maddesinde de bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için; hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği hükümlerine yer verilmiştir.

            Hizmet ihracı ile ilgili açıklamaların yer aldığı 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/A.2. Hizmet İhracı" bölümünde; yurtdışındaki firmaların, Türkiye'ye gönderecekleri mal ve hizmetler Türkiye'de tüketildiğinden, bu firmalara söz konusu mal ve hizmetler için Türkiye'de verilen danışmanlık, aracılık, gözetim, müşteri bulma, piyasa araştırması vb. hizmetlerin hizmet ihracı istisnası kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir.

            Öte yandan, 60 No.lu KDV Sirkülerinin "1.1.2. Türkiye'deki İşlemler" başlıklı bölümünde; Türkiye'deki bir mükellefin yurt dışındaki firmalara ait ürünlerin Türkiye'de satışı için bu firmalara verdiği pazarlama, aracılık, danışmanlık vb. hizmetlerinin genel esaslar çerçevesinde KDV ye tabi olduğu açıklanmıştır.

            Buna göre, şirketinizce yurt dışında mukim kişi ve kuruluşların Türkiye'ye satacakları mallar için verilmekte olan danışmanlık hizmeti genel esaslar çerçevesinde KDV ye tabi olup, hizmet bedeli üzerinden (% 18) oranında hesaplanacak KDV nin şirketiniz tarafından beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.