Özelge: Yurt dışından getirilen varlıkların deftere kaydı ve altı ay içinde sermayeye ilavesinin ihtiyari olup olmadığı hk.

 

T.C.

BATMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

SÜRELİ

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.72.10.00-5811 sayılı yasa-2

08/10/2010

Konu

:

5811 sayılı yasa

 

İlgi  yazınızla, ilimiz  ...   Vergi  Dairesi  Müdürlüğü'nün ... vergi  kimlik numaralı  mükellefi  olduğunuz,    yurt dışında   getirilen  varlıkların  deftere  kaydı  ve altı ay içinde sermayeye  ilavesinin  ihtiyari  olup  olmadığı konusunda  Defterdarlığımızdan  görüş talep  ettiğiniz anlaşılmıştır.

5811 sayılı Kanunun 5917 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin;

- birinci fıkrasında, "Gerçek veya tüzel kişilerce, 1/6/2009 tarihi itibarıyla sahip olunan ve yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar, 30/9/2009 tarihine kadar Yeni Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle banka veya aracı kuruma bildirilir ya da vergi dairelerine beyan edilir. Bu kıymetler, 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükellefler tarafından beyan tarihi itibarıyla kanuni defterlere kaydedilebilir. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu Kanun hükümleri uyarınca kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetler için pasifte özel fon hesabı açarlar. Bu fon hesabı, sermayenin cüz'ü addolunur, sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamaz, işletmenin  tasfiye  edilmesi  halinde ise  vergilendirilmez.  Serbest  meslek  kazanç  defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterirler. Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaz.

- beşinci fıkrasında, "Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Ancak, diğer nedenlerle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlayan 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri sonucu gelir, kurumlarve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, bu Kanun kapsamında beyan edilen tutarlar,bu tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi koşuluyla mahsup edilerek tarhiyat yapılır. İndirimi reddedilen katma değer vergisine ilişkin mahsup edilecek matrah tutarı, indirimi reddedilen vergiye esas teşkil eden bedeldir. Şu kadar ki, indirimi reddedilen vergiye ilişkin bedelin tespit edilememesi halinde mahsup edilecek matrah tutarı, %18 KDV oranı dikkate alınarak hesaplanır."

hükümlerine yer verilmiştir.

Konu ile ilgili açıklamaların yapıldığı 5811 sayılı Kanuna ilişkin 1 seri no.lu Genel Tebliğin  "3.5. Bildirilen veya beyan edilen varlıkların yasal defter kayıtlarına intikal ettirilmesi" başlıklı bölümünde, yurt dışında bulunan söz konusu varlıkların şirket adına beyan edilmesi durumunda ilgili şirketin; şahısları adına beyan edilmesi halinde bu şahısların kendilerinin, Kanunun sağladığı avantajlardan yararlanabileceği, bu nedenle şirket adına bildirim veya beyana konu edilen varlıkların anılan şirketin yasal kayıtlarına intikal ettirilmesinin zorunlu olduğu, defter tutan mükelleflerce Kanun kapsamında beyan edilen taşınmazlar dışındaki varlıkların banka veya aracı kurumlarda açılacak hesaplara yatırılması ve daha sonra beyan edilmesi gerektiği, bu şekilde beyan edilenvarlıkların, Vergi Usul Kanununun kayıt zamanına ilişkin 219 uncu maddesihükmü çerçevesinde beyan tarihi esas alınarak yasal defterlere kaydedileceği belirtilmiştir.

Anılan Tebliğin "3.5.1. Yurt dışında sahip olunan varlıkların kayıtlara intikali" başlıklı bölümünde de, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, bu Kanun hükümleri uyarınca yasal defterlerine kaydettikleri kıymetleri için pasifte özel fon hesabı açacakları, söz konusu hesabın sermayenin cüz'ü addolunacağı ve sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı ifade edilmiştir.

Bu  hüküm ve açıklamalara göre,  5811 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen mahsup imkanından faydalanılabilmesi için yurt dışındaki varlıkların bildirim veya beyanı nedeniyle oluşan özel fon hesabının sermayeye ilave edilmesine ilişkin bir zorunluluk bulunmamakla birlikte tercih edilmesi halinde, özel fon hesabında yer alan tutarın herhangi bir süre şartı olmaksızın sermayeye eklenmesi imkan dahilindedir.

Öte yandan, şirket adına bildirim veya beyana konu edilen varlıkların Vergi Usul Kanununun kayıt zamanına ilişkin 219 uncu maddesi hükmü çerçevesinde beyan tarihi esas alınarak yasal defterlere kaydedilmesi gerektiği tabididr.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                               

 

 

Defterdar

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.