Özelge: Yurt dışındaki merkezce yabancı bankaya yapılan ödemeler için düzenlenen dekontun tevsik edici belge kabul edilip edilemeyeceği ile yabancı firma tarafından yurt dışındaki şubeniz adına bankaya yatırılan hizmet bedellerinin tevsik yükümlülüğü açıs

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

68554973-105[413-2012/17]-28

18/03/2013

Konu

:

Dar Mükellef İçin ...'daki Merkezince Yapılan Ödemelere Ait Dekontun Tevsik Edici Belge Olup Olmadığı ile Türkiye'deki Proje Firmasının Ödemeleri ...'daki Merkeze Yapmasının Uygun Olup Olmayacağı.

 

 

            İlgi (a) ve (b) sayılı özelge talep formlarında;

            -...'nda bulunan merkezinizin Türkiye Şubesi olarak ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numarasında kayıtlı dar mükellef olduğunuz, ... tarih ve ... sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ... Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde ... ...Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma kapsamında ... inşası için emtianın tedariki, hizmetlerin icrası ve projenin inşa aşaması ile bağlantılı olarak çalışmaların yürütülmesinde genel yüklenici olarak firmanızın görevlendirildiği,

            -... inşası için ...'na kayıtlı olan ve ... inşasında deneyimi olan şirketlerle iş sözleşmesi yaparak hizmet satın aldığınız, bu hizmetlerle ilgili sözleşmeleri/ödemeleri ...'ndaki kanunlara göre ... olarak yapmanız gerektiği, şirketinizin Türkiye'deki bankalarda ... hesabı açmasının yasak olduğu, yapılan sözleşmede, hizmet bedelinin ...'da bulunan merkezinize ait ...banka hesabından ödeneceğine dair ... banka bilgileri bulunduğu, ...'da merkezinize ait bankadan alacağınız banka dekontunda sözleşme numarası, ... belgesinin tarih ve numarasının belirtileceği, bu nedenle satın aldığınız hizmet bedelinin ...'daki merkeziniz ... tarafından ödenmesi sonucu yurtdışındaki (...) merkezinize ait banka şubesinin dekontu ile şirketinizin defter kayıtlarına kaydedileceği, merkezinize ait ...'da bulunan banka tarafından yurtdışı firmalara yapılan ödemeler için düzenlenen dekontunun tahsilat ve ödemeler yönünden tevsik edici belge olarak kabul edilip edilmeyeceği,

            -Yurtdışından satın aldığınız hizmetleri kontrol ettikten sonra Türkiye'de tam mükellefiyet kapsamında bulunan ve ... inşası projenin işvereni olan ... ... ....ye (proje firmasına) fatura düzenlediğiniz, adı geçen proje firmasının fatura bedelini şirketinize göndermeden ...'da bulunan merkezinize ait bankaya gönderilmesi düşünüldüğünden bahisle, fatura düzenlediğiniz proje firmasının fatura bedelinin şirketinizin Türkiye'de bulunan banka hesabınıza göndermeden direkt yurtdışındaki Merkezinize ait banka hesabına göndermesinin tahsilat ve ödeme yönünden tevsik edici belge olarak uygun olup olamayacağı hususlarında görüş istenilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile Maliye Bakanlığına, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir.

            Bu yetkiye istinaden yayımlanan 320, 323, 324, 332 ve 337 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu ve uygulamaya ilişkin esaslar açıklanmıştır. Söz konusu Tebliğlerde; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye'de mukim olmayan yabancılar hariç) mal ve hizmet bedeli olarak yapacakları 8.000,00 TL. üzerindeki tahsilat ve ödemelerin bankalar, özel finans kurumları ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınarak yapılması gerektiği belirtilmiştir.

            Diğer taraftan, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 4-e maddesinde Türkiye'de yerleşik kişiler ile dışarıda yerleşik kişilerin, bankalar vasıtasıyla yurtdışına döviz transfer ettirmelerinin serbest olduğu düzenlemesine yer verilmiştir.

            Buna göre;

            1- Yurt dışındaki firmalara yaptırdığınız iş bedelinin yine yurt dışındaki ana firma tarafından ödenmesi dolayısıyla şirketinizce gerçekleştirilen nakdi bir ödemeden söz edilemeyeceğinden bu ödeme yukarıda belirtilen Tebliğler kapsamında tevsik zorunluluğu kapsamında değildir. Ancak, yaptırılan iş bedelinin 8.000 TL'yi aşması ve bedelin bir kısmının şirketinizce ödenecek olması durumunda ödemenin mezkur Tebliğlerde sayılan kurumlar aracı kılınarak yapılması gerekmektedir.

            2- Öte yandan, yurtdışından satın aldığınız hizmetler için Türkiye'de tam mükellefiyeti bulunan ... ... ... adına düzenlediğiniz faturaya istinaden, adı geçen proje firmasının fatura bedelini şirketinize göndermeden ...'da bulunan merkezinize bankalar vasıtasıyla transfer etmesi 32 Sayılı Karara göre serbest olduğundan, bankalarca düzenlenen dekontun tevsik edici belge olarak kabul edilmesi mümkündür.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.