Özelge: Yurt dışındaki firma adına yurt içindeki müşterilerin bilgisayarlarındaki eskiyen parçaların değiştirilmesi hizmetinde yüklenilen vergilerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-385

31/01/2012

Konu

:

Yurt dışındaki firma adına yurt içindeki müşterilerin bilgisayarlarındaki eskiyen parçaların değiştirilmesi hizmetinde yüklenilen vergilerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

 

 

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

            - Şirketinizce yurt içindeki müşterilerin eskiyen bilgisayar parçalarının, yurt dışından bedelsiz olarak ithal edilen bilgisayar yedek parçaları ile alıcılardan herhangi bir bedel alınmaksızın değiştirildiği,

            -Söz konusu hizmet bedelinin, yurt dışındaki garanti veren firmadan tahsil edildiği ve hizmete ilişkin faturanın yurt dışındaki firma adına KDV hesaplanarak düzenlendiği,

            belirtilerek yurt dışındaki firma adına düzenlenen faturalarda hesaplanan KDV den, söz konusu parçaların bedelsiz ithali sırasında yapmış olduğunuz vergiye tabi giderleriniz nedeniyle ödediğiniz KDV yi indirip indiremeyeceğiniz, indirimin mümkün olmaması halinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alıp alamayacağınız, ayrıca bedelsiz ithal edilen parçalardan kullanılmamış olanların (stokta bekleyenlerin), eskiyen teknoloji ürünleri kapsamında ihracat yoluyla yurt dışındaki müşterilere KDV den istisna tutularak teslimini gerçekleştirip gerçekleştirilemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

             -1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV nin konusunu teşkil ettiği,

            -11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

            -20/1 inci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,

            -29/1 inci maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV ile ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV yi indirim konusu yapabilecekleri,

           -30/a maddesinde,  vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmetlerin ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV nin indirim konusu yapılamayacağı,

            -32 nci maddesinde, bu Kanunun 11,13,14 ve 15 nci maddeleri ile 17/4-s maddesi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV nin, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı,

            -58 inci maddesinde, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV ile mükellefçe indirilebilecek KDV nin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği

            hükme bağlanmıştır.      

            Buna göre;

            1. Yurt dışındaki firmanın garanti süresi içerisinde ve garanti belgesi kapsamında müşterilerine sağladığı eskiyen bilgisayar parçalarının yenileme hizmetine ait bedel satış fiyatı içinde tahsil edilmiş ve vergilendirilmiş olduğundan vergiye tabi bulunmamaktadır.

            2. Şirketiniz tarafından verilen eskiyen bilgisayar parçalarının yenileme hizmetinde, şirketinizce yapılan bu hizmetler her ne kadar müşterilere yapılıyor ise de aslında satıcı firmaya karşı yapıldığından ve söz konusu hizmetten yurt içinde faydalanıldığından satıcı firmalara verilen yenileme hizmeti vergiye tabidir. Bu itibarla şirketinizce yapılan yenileme hizmetleri dolayısıyla satıcı firma adına düzenlenecek faturada KDV hesaplanması gerekmektedir.

            3. Garanti süresi kapsamında satılan bilgisayarların, garanti süresi içinde ve garanti belgesi kapsamında, eskiyen parçalarının yenilenmesi hizmetleri karşılığında yurtdışındaki firmadan alacağınız bedel, KDV nin matrahını teşkil edecektir.

            Değiştirilecek olan parçaların ithali sırasında gümrük idaresine ve diğer idarelere ödenen her türlü vergi, resim ve harçlar ile sigorta bedeli, nakliye, hamaliye v.s. gibi yurt dışındaki firma adına yapılan ödemeler de, kural olarak, KDV nin matrahına dahil edilecek ve  hizmet bedeli dahil toplam bedel üzerinden KDV hesaplanacaktır.

            Ancak yurtdışındaki firma adına yapılan söz konusu ödemelerin yurtdışındaki firmaya ilave bir bedel alınmaksızın aktarılması durumunda aktarılan bu tutarların, KDV matrahına dahil edilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu durumda, ithalat sırasında yapılan ve yurtdışındaki firmaya aynen aktarılan giderler nedeniyle yüklenilen vergiler indirim konusu yapılmayıp gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır.

            4. Bedelsiz olarak yurt dışından ithal edilen bilgisayar parçalarından kullanılmamış olanlarının (stoklarda bekleyenlerin) eskiyen teknoloji ürünleri kapsamında KDV Kanununun 11/1-a ve 12 nci maddeleri çerçevesinde KDV istisnası uygulanarak ihracı mümkün bulunmaktadır. İhracat istisnası kapsamında ihraç edilen eşyalar için yüklenilen KDV, indirim imkanı tanınması kaydıyla, öncelikle diğer işlemler üzerinden hesaplanan KDV den indirilecek, indirim yoluyla giderilememesi halinde ise yüklenilen vergiler, mükellefin talebine istinaden iade edilebilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.   

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.