Özelge: Yurt dışında teknik hizmet veren şirketin, işi yapan şirket çalışanı mühendisinin, daimi temsilci olarak kabul edilip edilmeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-2778

13/09/2012

Konu

:

Yurt dışında teknik hizmet veren şirketin, işi yapan şirket çalışanı mühendisinin, daimi temsilci olarak kabul edilip edilmeyeceği.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, Alman firması ... 'nin Kuveyt'te Kuveyt Elektrik ve Su Bakanlığı'na yapmış olduğu anahtar teslimi elektrik trafo merkezi inşaatı işi kapsamındaki elektrik ekipmanları montajının ve testlerinin süpervizyonu, teknik kontrolü ve koordinasyonunu yapmak üzere şirketiniz ile Alman firması arasında Kuveyt'te iş yapmak üzere taşeronluk sözleşmesi imzalandığı, bu işle ilgili faturaların Türkiye'den düzenleneceği, şirketinizin anılan iş kapsamında Kuveyt Devleti'nde herhangi bir işyerinin bulunmadığı, ancak teknik hizmet kapsamında iş ifa edilirken firmanızı her bakımdan temsil ve ilzama yetkili, giderleri daimi suretle şirketinizce karşılanan mühendisinizin bulunduğu belirtilerek, anılan iş çerçevesinde elde edilecek gelirin kurumlar vergisinden istisna edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "İstisnalar" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançların kurumlar vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlarda istisna" başlıklı 5.9 numaralı bölümünde, "...

            Benzer şekilde, anılan fıkranın (h) bendi ile de yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi temsilcileri aracılığıyla yapılan ve yurt dışında vergilendirilen inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların (vergi yükü oranına bakılmaksızın), ayrıca yurt içinde de vergilendirilmesinin önüne geçilmesi amacıyla bu kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

            ...

            ...Kurumların yurt dışında yaptıkları bir inşaat ve onarım işinin bulunmaması halinde ise ancak yurt dışında bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla yaptıkları teknik hizmetlerden elde edilen kazançlar istisnadan yararlanılabilecektir."

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Öye yandan, Gelir Vergisi Kanununun 8 inci maddesinde; "...

            Aynı maddede yazılı daimi temsilci, bir hizmet veya vekalet akdi ile temsil edilene bağlı olup, onun nam ve hesabına muayyen veya gayrimuayyen bir müddetle veya müteaddit ticari muameleler ifasına yetkili bulunan kimsedir.

            Aşağıda yazılı kimseler, başkaca şartlar aranmaksızın temsil edilenin daimi temsilcisi sayılırlar.

            1. Ticari mümessiller, tüccar vekilleri ve memurları ile Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre acenta durumunda bulunanlar;

            2. Temsil edilene ait reklam giderleri hariç olmak üzere, giderleri devamlı olarak kısmen veya tamamen temsil edilen tarafından ödenenler;

            3. Mağaza veya depolarında temsil edilen hesabına konsinyasyon suretiyle satmak üzere devamlı olarak mal bulunduranlar.

            Bir kimsenin birkaç kişiyi aynı zamanda temsil etmesi, daimi temsilcilik vasfını değiştirmez."

            hükmüne yer verilmiştir.

            Buna göre, Alman şirketiyle yapılan sözleşmeye istinaden, Kuveyt Devleti'nde elektrik ekipmanları montajının ve testlerinin supervizyonu, teknik kontrolü ve koordinasyonun yapılması işi ile ilgili olarak, teknik hizmetin gerçekleştirilmesi için yurt dışına gönderilen, şirketiniz çalışanı olan mühendisin, yukarıda yer verilen şartları taşıması ve bu durumun belgelendirilmesi halinde daimi temsilci olarak kabul edilmesi mümkün olacaktır. 

            Ancak, yurt dışında gerçekleştirilecek teknik hizmetlerden elde edilecek kazançların söz konusu istisnadan yararlanabilmesi için ilgili ülkeye bir daimi temsilci atanması yeterli olmayıp, bahse konu işin doğrudan doğruya ilgili ülkedeki daimi temsilciniz tarafından icra edildiğinin ispat edilmesi şarttır.

             Bu çerçevede, şirketiniz tarafından yurt dışında bulunan daimi temsilciniz aracılığıyla Kuveyt'te gerçekleştirilecek teknik hizmetlerden elde edilerek Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilecek kazancın, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi hükmüne göre kurumlar vergisinden istisna edilebilmesi, söz konusu teknik hizmetlerin yukarıda açıklanan şekilde yapılması halinde mümkündür.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.