Özelge: Yol kenarı otopark işletmelerinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

95133703-105[257/2013-12]-46

08/04/2014

Konu

:

Yol kenarı otopark hizmeti.

 

 

            İlgi özelge talep formunuz ile otopark işletmeciliği yaptığınız, işletmenizin yol kenarı otopark  hizmeti vermediği, yerleşik adreste hizmet verdiği belirtilerek, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT - POS özelliği olanlarını kullanma zorunluluğunuz olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            426 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümünün (b) bendinde "...Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler (427 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen tarih) 01.10.2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özelliği olanlarını kullanmak zorundadırlar." denilmektedir.

            Anılan Genel Tebliğin, 6 numaralı bölümünde de "Bu Tebliğ kapsamında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerden, belirli bir tür cihaz kullanma mecburiyeti getirilenler alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde, diğer mükellefler ise alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) müracaat ederek cihazlarını kayıt ettirmek zorundadır. Ayrıca mükelleflerin kayıt işlemi ile birlikte, söz konusu süre içerisinde her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı vergi dairelerinden alarak işyerlerinde muhafaza etmesi gerekir." açıklaması yer almaktadır.

            Diğer taraftan, 385 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3 numaralı bölümünde, "

            3 - Elektronik Sistemler Kullanılarak Yapılan Otopark İşletmeciliğinde Belge Düzeni

            Bilindiği üzere otopark işletmeciliği faaliyetinde bulunan mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz kullanmaları gerekmekte olup, uygulamada otopark işletmeciliği faaliyetinin elektronik cihazlar kullanılmak suretiyle yürütülmesi yaygınlaşmıştır.

            Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, "Maliye Bakanlığı belirleyeceği esaslar dahilinde, gerekli şartları taşımayan cihazlar kullanılarak veya elle doldurularak satış fişi düzenlenmesine izin verebilir." hükmü yer almıştır.

 

            Otopark işletmeciliği faaliyetinde bulunan mükellefler tarafından ödeme kaydedici cihaz yerine kullanılan elektronik cihazların aşağıda belirtilen şekilde kullanılması kaydıyla, otopark işletmeciliği hizmetinin Tebliğin bu bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde belgelendirilmesi uygun görülmüştür.

            - Otopark bedelinin ödenmesi sırasında sistem yazıcıları tarafından tek nüsha olarak perakende satış fişi düzenlenecektir.

            - Mali hafızasında oluşan tüm mali bilgiler, enerji kesintisi de dahil olmak üzere hiçbir şekilde hafızasından silinemeyecek şekilde muhafaza edilecektir.

            - Günlük, aylık ve yıllık bazda alınan hasılat raporlarının üretilmesi aşamasında dışarıdan hiçbir müdahale yapılmasına imkan verilmeyecektir.

            Otopark işletmecileri tarafından ödeme kaydedici cihaz yerine yukarıda özellikleri haiz elektronik cihazların kullanılması durumunda; günlük hasılatın belge düzenlenmeksizin hasılat raporuna göre kaydedilmesi, her cihazın seri numaralarına göre günlük ve kümülatif hasılatı içerecek şekilde verilen Z raporlarına istinaden gelir kaydı yapılması ve bu şekilde cihaz kullanılan otoparklarda ayrıca ödeme kaydedici cihaz kullanılmaması gerekmektedir." düzenlemeleri yer almaktadır.

            Buna göre, 426 sıra nolu Genel Tebliğin 4/b bölümü kapsamına girmemeniz sebebiyle, EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetiniz bulunmamaktadır. Ancak, yerleşik bir adreste otopark işletmesi faaliyetinizden dolayı 3100 sayılı Kanuna tabi ödeme kaydedici cihazların yerine, 01.01.2016 tarihinden itibaren Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmanız gerekmektedir. Diğer taraftan tercihte bulunmanız ve şartları taşımanız kaydıyla 385 sıra nolu Genel Tebliğde tarif edilen elektronik sistemleri de kullanabileceğiniz, bu takdirde ödeme kaydedici cihaz kullanmayacağınız tabiidir.        

            Bilgi edinilmesini rica ederim.            

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.