Özelge: Yılları Sari İnşaat İşlerinde KDV-KVK Tevkifatı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ERZURUM VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.25.15.01-2011-KDV-7276--5-21

08/08/2012

Konu

:

Yılları Sari İnşaat İşlerinde KDV-KVK Tevkifatı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Vakfınız tarafından 9.192.483,61-TL bedelle ihale edilen ... Okulu ve ... Kız Öğrenci Yurdu ve Sosyal Tesisler İnşaatı Yapım İşine ait hak ediş ödemeleri üzerinden gelir vergisi ve KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağının bildirilmesi istenmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleride inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zararın, işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterileceği, aynı Kanunun 44 üncü maddesinde ise, inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin bitim tarihi olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır.

            Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamına giren işlerde, işin başlangıç tarihi olarak; yapılan sözleşmede yapılacak işin yer teslimi öngörülmüş ise yerin teslim edildiği tarih, sözleşmede yer teslim tarihi belirtilmemiş ise sözleşmede belirtilen işin başlangıç tarihi, sözleşmede bunların hiçbiri belirtmemiş ise sözleşmenin imzalandığı tarihin kabul edilmesi gerekmektedir.

            Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde; kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin; kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yaptıkları ve madde metninde belirlenen ödemeler üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben kesinti yapmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

            Mezkûr maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde de, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı belirtilmiş olup, söz konusu tevkifat oranı 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 3 olarak belirlenmiştir.

            Söz konusu yapım işine ait sözleşmenin 10 uncu maddesinde; sözleşmenin imzalandığının Vakıf tarafından yükleniciye tebliğ tarihini izleyen günden itibaren beş gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacağı, 31.12.2012 tarihine kadar da tamamlanarak geçici kabule hazır hale getirileceği belirtilmiştir.

            Bu itibarla, Vakfınız tarafından ihalesi yapılan " ... Okulu ile ... nın Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında inşaat ve onarma işi olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup, bu iş için ödenecek istihkak bedellerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince kurumlar vergisine mahsuben vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

            Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Söz konusu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile yapılan düzenlemede, sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapması gereken kurum ve kuruluşlar arasında vakıflar sayılmamıştır. Bu nedenle, Vakfınız tarafından ihale edilen ... Okulu ile ... Kız Öğrenci Yurdu ve Sosyal Tesisleri İnşaatı" kapsamında gerçekleşecek yapım işine ait KDV nin tevkifata tabi tutulması söz konusu değildir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.