Özelge: Yıllara sari inşaat işinde stopaj uygulaması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-15-9-653

19/08/2011

Konu

:

Yıllara sari inşaat işinde stopaj uygulaması

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, bir otelin tadilat işleri kapsamındaki çelik konstrüksiyon imalat ve montaj işlerini yapan müteahhit bir şirket ile söz konusu işe ilişkin olarak 15.07.2008 tarihinde sözleşme imzaladığınız, sözleşme kapsamındaki malzemeli çelik konstrüksiyon imalatı işinizi 28.05.2009 tarihinde tamamlayarak teslim ettiğiniz, ayrıca aynı işe ilişkin olarak 07.06.2010 tarihinde imzaladığınız ikinci bir sözleşme ile yine alt yüklenici olarak malzemeli çelik konstrüksiyon imalatı işini taahhüt ettiğiniz ve söz konusu işinizin halen devam ettiği; ancak, müteahhit firmanın otel ile önceden yapmış olduğu sözleşmeye göre işine devam etmesi nedeniyle hakedişlerinden tevkifat yapıldığından bahisle ikinci sözleşmeyle yüklendiğiniz işle ilgili olarak şirketinize 2010 yılında ödeyeceği hakedişlerden de stopaj yapacağını bildirdiği ifade edilerek, şirketinize yapılacak ödemelerin stopaja tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir." hükmü yer almaktadır.

            Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için

            -Faaliyet konusunun inşaat ve onarma işi olması,

            -İnşaat ve onarma işinin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi,

            -İnşaat ve onarma işinin taahhüde bağlı olarak yapılması

 şartlarının bir arada aranılması gerekmektedir.

            Aynı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında "İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir." hükmüne yer verilmiştir.

            Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde "Yapım" tanımına yer verilmiştir. Buna göre yapım; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım,liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini kapsar.

            Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "vergi kesintisi" başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kişi, kurum ve kuruluşların, yine aynı fıkrada bentler halinde sayılan ödemeler üzerinden, avanslar da dahil olmak üzere, istihkak sahiplerinin kurumlar vergilerine mahsuben vergi kesintisi yapmak zorunda oldukları hükme bağlanmış olup, anılan fıkranın (a) bendinde; Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden tevkifat yapılması öngörülmüştür. Tevkifat oranı 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesiyle % 3 olarak belirlenmiştir.

            İlgide kayıtlı dilekçeniz ve eklerinin tetkikinden, müteahhit şirket tarafından yapımı taahhüt edilen bir otelin tadilat işleri kapsamındaki çelik konstrüksiyon imalat ve montaj yapım işine ilişkin olarak, 15.07.2008 tarihinde teras ve ilave bina bölümleri malzemeli çelik konstrüksiyon imalatı işini alt yüklenici olarak taahhüt ettiğiniz, işinizin 28.05.2009 tarihinde düzenlenen geçici kabul tutanağı ile bitirildiği, bu defa yine aynı işe ilişkin olarak müteahhit şirket ile 07.06.2010 tarihinde yeni bir alt yüklenici sözleşmesi imzaladığınız, sözleşmeye göre bahçe çelik konstrüksiyon imalatı işini yapacağınız, sözleşmede işin bitirilmesine ilişkin herhangi bir süre belirlenmediği anlaşılmıştır.

            Bu itibarla, ilgi dilekçenizde belirttiğiniz müteahhit şirket ile alt yüklenici olarak imzaladığınız 15.07.2008 ve 07.06.2010 tarihli sözleşmelerde işlerin kapsamı, süresi ve bedeli gibi hususların ayrı ayrı belirlenerek taahhütte bulunulması nedeniyle, 07.06.2010 tarihli sözleşmeye göre yaptığınız işinizin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında inşaat ve onarma işi olup olmadığı hususunun 2008 tarihlisözleşmeye istinaden yaptığınız işinizden ayrı olarak değerlendirileceği tabiidir.

            Buna göre, taşeron olarak imzaladığınız 07.06.2010 tarihli sözleşme ile taahhüt ettiğiniz işin aynı yıl içinde başlayıp aynı yıl içinde bitirilmesi öngörülmüş ise söz konusu işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında yıllara sari inşaat ve onarma işi olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp, bu işe ilişkin olarak tarafınıza yapılan hakediş ödemelerinden tevkifat yapılmaması gerekmektedir.

            Ancak, söz konusu işin yıl içerisinde bitirilemeyip ertesi takvim yılına sarkması halinde Gelir Vergisi Kanununun 42 inci maddesi gereğince yıllara sari inşaat ve onarma işi kapsamında değerlendirilmesi gerekeceğinden, ertesi yıla sarktığı tarihten itibaren ödenecek istihkak bedellerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15/1-a maddesi gereğince tevkifat yapılacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzla��mada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.