Özelge: Yıllara Sari İnşaat işinde, ödenen bağkur primi ve bireysel emeklilik katkı paylarının yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılması hk.

 

T.C.

BURDUR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.15.10.00-003-5

07/03/2012

Konu

:

Yıllara Sari İnşaat işinde ödenen bağkur primi.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, müteahhitlik hizmeti çerçevesinde adınıza kayıtlı arsanız üzerine daire ve dükkan inşa edip satacağınız, yaptığınız işin yıllara sari inşaat işi olduğu belirtilerek, söz konusu inşaatın birden fazla takvim yılına sirayet etmesi nedeniyle her ay düzenli olarak ödediğiniz Bağ-Kur primleri ve bireysel emeklilik sistemi katkı paylarının inşaat işinin bitim tarihini içeren yıla ait yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterileceği hükme bağlanmıştır.

            Bir işin anılan Kanun maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için, faaliyet konusu işin inşaat ve onarma işi olması, birden fazla takvim yılma sirayet etmesi, başkalarının hesabına ve taahhüde bağlı olarak yapılması gerekmektedir.

            Buna göre, adınıza kayıtlı arsanız üzerine yaptırdığınız inşaatın, Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesine göre yıllara sari inşaat ve onarma işi olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, beyan edilen gelirin % 10'unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için, beyan edilen gelirin % 5'ini) ve asgarî ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının (sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı payları kendi gelirlerinden indirilir.) gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirileceği hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan, 110 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, Bağ-Kur giriş keseneği ve sigorta primlerinin Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi hükmüne paralel olarak, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, mükellefler tarafından ticari kazançları dolayısıyla verilecek yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilebileceği açıklamalarına yer verilmiştir.

            Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinde sigortalı sayılanlar bentler halinde sayılmış olup, aynı Kanunun " Primlerin Ödenmesi " başlıklı 88 inci maddesinde, kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamayacağı belirtilmiştir.

            Bu itibarla, Bağ-Kur primlerinin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsiki şartıyla, ticari kazanç nedeniyle verilecek yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının; beyan edilen gelirin % 10 unu ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması, ödemelerin yapıldığı yıla ait yıllık gelir vergisi beyannamesinde vergiye tabi gelirin bulunması şartıyla beyannamede bildirilecek gelirden indirim konusu yapılabileceği tabiidir.

            Öte yandan, Bağ-Kur primlerinin indirimi, 110 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile gider olarak indirime değil, 89 uncu madde hükmü uyarınca ödemelerin yapıldığı yıla ait beyan edilen gelir üzerinden indirimine izin verecek şekilde düzenlenmiştir. Dolayısıyla, Bağ-Kur primleri, sadece indirimi kabul edilen gelir unsurlarına ilişkin olarak, ödemelerin yapıldığı yılda beyan edilen gelir üzerinden indirilebilecektir. Kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen tutarların ne diğer gelir unsurlarından indirimi, ne de ertesi yıllara devri söz konusudur. Nitekim yıllık gelir vergisi beyannamesi ve eklerinin dizaynı da bu çerçevede yapılmıştır.     

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.