Özelge: Yıllara Sari İnşaat işinde KDV ve Gelir Vergisi Tevkifatı hk.

 

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.03.10.00-GVK.MUK.853-5

09/03/2012

Konu

:

Yıllara Sari İnşaat K.D.V-G.V. Tevkifatı

 

 

İlgide kayıtlı talep formunuzda, Termal Turizm hizmet faaliyetlerinde bulunmak üzere yapmakta olduğunuz ve yaklaşık 3 yıl sürecek otel inşaatının kısmi malzemeli kalıp işleri, demir ve beton işleri, temel betonları, bahçe duvarları vb. işlerin taşeron firmalara yaptırılacağı belirtilerek bu firmalara yapılacak hakediş ödemeleri üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı ile bu firmalar tarafından şirketinize düzenlenecek faturalarda katma değer vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

A) KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN:

Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde, "Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu madde hükmüne göre, bir işin yıllara sirayet eden inşaat ve onarma işi kapsamında değerlendirilmesi için;

1-Faaliyet konusunun inşaat ve onarım işi olması,

2-İnşaat ve onarım işinin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi,

3-İnşaat ve onarım işinin resmi veya özel taahhütlere bağlı olarak yapılması gerekmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden sorumlularca vergi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmış olup bu oran 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla %3 olarak tespit edilmiştir.

Diğer taraftan Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde de anılan Kanunun 42 inci maddesi kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden vergi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmış olup, bu oran 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla  %3 olarak tespit edilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketiniz tarafından söz konusu otel inşaatının taşeron firmalara yaptırılacak kısımlarının yıllara sari inşaat ve onarım işi niteliği arz etmesi halinde hakediş ödemeleri üzerinden şirketinizce %3 oranında vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

B) KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine göre kamu kurum ve kuruluşları ile kamusal karakterli kurum ve kuruluşlarca yapılan bazı hizmet alımları tevkifat uygulaması kapsamına alınmış olup söz konusu Tebliğin (A/2) bölümünde sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapması gereken kuruluşların birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere, (A/3) bölümünde belirtilen hizmet alımlarında tevkifat yapmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A/2 bölümünde değişiklik yapılmış ve hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketlerin de kendilerine yapılan "yapım işleri", "temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri", "özel güvenlik hizmetleri" ile "yemek servis hizmetleri"nde tevkifat uygulamaları uygun görülmüştür.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşu veya kamusal karakterli kurum ve kuruluş niteliğinde bulunmayan firmanızın hisse senetlerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş olması halinde, dilekçenize konu inşaat işi "yapım işi" kapsamında değerlendirilerek, söz konusu yapım işini ifa eden alt yüklenicilerin firmanıza düzenleyeceği faturalarda hesaplanan KDV üzerinden 1/6 oranında tevkifat yapılacak; aksi taktirde ise KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.