Özelge: Yıllara sari inşaat işinde alt yüklenicilerin düzenleyecekleri hakediş faturalarında KDV ve gelir vergisinde tevkifat yapılıp yapılamaması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

62030549-120[44-2012/402]-1136

30/07/2013

Konu

:

Yıllara sari inşaat işinde alt yüklenicilerin düzenleyecekleri hakediş faturalarında KDV ve gelir vergisinde tevkifat yapılıp yapılamaması hk.

 

 

             İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, özel idareler ve kamu kurumlarına verilen yıllara sari inşaat işlerinde alt taşeron olarak çalışan firma olduğunuzu belirterek, düzenlenecek hak ediş faturalarında katma değer vergisi ve gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

              KURUMLAR VERGİSİ  YÖNÜNDEN

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde "Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kâr veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir" hükmüne yer verilmiştir.

            Aynı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında da inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin bitim tarihi olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden sorumlularca vergi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmış olup bu oran 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %3 olarak tespit edilmiştir.

            İnşaat taahhüt işlerinde işin yıllara sari olup olmayacağı, işe başlama ve işin bitirilmesinin farklı takvim yıllarında vuku bulup bulmadığının tespiti ile mümkün olabilmektedir. İşin bitim tarihi olarak ise geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabul tutanağının onay tarihi, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin esas alınması gerekmektedir.

              Ayrıca, müteahhitlerce işin tamamen veya kısmen taşeronlara yaptırılması halinde, taşeronların Gelir Vergisi Kanununun 42 nci madde karşısındaki durumları, taahhüt ettikleri kısmın mahiyet itibariyle inşaat ve onarım işi kapsamında olup olmadığı ve süre olarak yıllara sirayet edip etmediğine göre tespit edilecektir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre; alt taşeron olarak faaliyette bulunduğunuz işlerin yıllara sari inşaat ve onarım işleri kapsamında olması halinde, şirketinize yapılacak hakediş ödemeleri üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca % 3 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.

            KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

            3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 inci maddesi ile; gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Maliye Bakanlığı kendisine tanınan bu yetkiye istinaden yayımladığı genel tebliğler ile çeşitli işlemler için tevkifat uygulaması getirmiştir. Maliye Bakanlığı son olarak konuya ilişkin düzenlemeleri tek bir tebliğ metninde toplamış ve bu amaçla 14/4/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete'de 1/5/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğini yayınlamıştır.

            Söz konusu Tebliğin "3.2.1. Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri" başlıklı bölümünde; söz konusu hizmetlere ilişkin tevkifat uygulamasının usul ve esasları ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

            Diğer taraftan, 21/6/2012 tarihinde yayımlanan 63 No.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin (2.2.2.) bölümünde (örneklere de yer verilmek suretiyle) konuya ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

            Yukarıda yer alan Kanun hükmü, ilgili Genel Tebliğ ve 60 No.lu KDV Sirkülerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde; yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen tevkifat uygulaması kapsamındaki yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacaktır.

            Bu itibarla ana yüklenicinin, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.) bölümündeki belirlenmiş alıcılar arasında sayılan İl Özel İdareleri ve kamu kurumlarına taahhüt ettiği yıllara sari inşaat işine yönelik olarak alt taşeron firma olan şirketinizce verilen inşaat işleri de yapım işleri kapsamında tevkifata tabi bulunmakta olup, şirketinizin 1/5/2012 tarihinden önce ifa edeceği yapım işlerinde (1/6); 1/5/2012 tarihinden sonra ifa edeceği yapım işlerinde ise (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.