Özelge: Yer altı kablolu elektrik tesisi yapım işinin inşaat ve onarım işleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hk.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

 

SAYI   :B.07.0.GEL.0.40/4046-28

KONU:

                                                                     4.10.2004-46410

.................. VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü'ne)

 

İLGİ: ...............tarih ve ..................... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan, ................ tarih ve .......... sayı ile ............ adına tayin edilen özelgenizde; İliniz ............ Müessese Müdürlüğünce ihalesi yapılan yer altı kablolu AG+OG elektrik tesisi yapım işinin yıllara sari inşaat ve onarım işi olarak değerlendirilemeyeceği ve bu nedenle de gelir vergisi tevkifatının yapılmayacağı ancak trafo bölgesi yapım işinin yıllara sari inşaat ve onarım işi olması nedeni ile söz konusu işle ilgili olarak ödenen istihkaklar üzerinden % 5 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiği yönünde görüş bildirilmiş olup, konuya ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 42 nci maddesinde, birden fazla takvim yılma sirayet eden inşaat ve onarma işlerine yer verilmiş; aynı Kanunun 94 üncü maddesinin 3 numaralı bendinde de, 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden vergi kesileceği hükme bağlanmıştır.

Bir işin Gelir Vergisi Kanunu'nun 42 nci maddesi kapsamına giren inşaat ve onarma işlerinden olması için yapılan işin inşaat ve onarma işi olması, birden fazla takvim yılma sirayet etmesi ve taahhüde bağlı olarak yapılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, yer altı kablolu elektrik tesisi yapım işinin inşaat ve onarım işleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, yer altı kablolu AG+OG elektrik tesisi yapım işinin yıllara sari inşaat ve onarım işi kapsamında değerlendirilerek, ödenen istihkak bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.