Özelge: Yenilenen Kullanım İzin Sözleşmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.01-DV-2010/13-59

08/06/2011

Konu

:

Yenilenen Kullanım İzin Sözleşmesi

 

 

            İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, Kocaeli Defterdarlığı ile ... arasında 12.04.1999/... yevmiye nolu, 26.07.1995/... yevmiye nolu, 06.08.2007/... yevmiye nolu, 21.07.2008/... yevmiye nolu düzenlenen Kullanma İzni Sözleşmelerine ek olarak 22.02.2010 tarihinde düzenlenen ve kullanma izin bedellerinde artışa neden olan yeni sözleşmelerin hangi bedel üzerinden damga vergisi ve harca tabi tutulacağı konusunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

             488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu,  bu kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 14 üncü maddesinde, kağıtların damga vergisinin bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınacağı, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olduğu, bunların devri halinde aslından alınan verginin dörtte birinin alınacağı, mukavelenamelerin müddetinin uzatılması halinde ise aynı miktar veya nispette vergi alınacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I- Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümün A/2 fıkrasında, kira mukavelenamelerinin mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden damga vergisine tabi olduğu hususları düzenlenmiştir. 29/12/2009 tarih ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrasındaki kağıtlar için uygulanan binde 1,5 oranı, 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere binde 1,65 olarak belirlenmiştir.

             492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, "Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları noter harçlarına tabidir." denilmiş, 41 inci maddesinde de, "Noter harçları (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır." hükmüne yer verilmiştir. Kanunun 42 nci maddesinde ise "Değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlık esastır.

            Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesi mecburidir. Rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hüküm uygulanmaz." denilmiş, 43 üncü maddesinde de, "Tarifede yazılı nispi harçların hesabında, sulh işlemlerinde sulh olunan bedel, rehin işlemlerinde rehin bedeli, kiralarda mukaveledeki süreye göre kira karşılığının toplamı, süre belli değilse bir yıllık kira tutarı, hizmet akdinde süreye göre verilecek ücretin toplamı, süre belli değilse bir yıllık ücret tutarı, sermaye şirketlerinde konulan ve ileride konulması taahhüt edilen sermayenin toplamı, kaydı hayatla irat bağlanmasında bir yıllık irat tutarı, harca esas olur.

                ..."

            hükmüne yer verilmiştir.

            Kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin I-1 inci maddesinde, muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için binde 0,99 (29.12.2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı BKK) nispi harç alınacağı, II-1 maddesinde de, belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların her birinden maktu esasa göre harç alınacağı açıklanmıştır.

             Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kocaeli Defterdarlığı ile ... San. ve Tic.A.Ş. arasında daha önce imzalanan Kullanma İzni Sözleşmelerine ek olarak yeniden düzenlendiği anlaşılan Kullanma İzin Sözleşmelerinde, ilk yıl kullanma izin bedelinin ikinci ve daha sonraki yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan (ÜFE) meydana gelen artış oranında bir yıl önceki kullanma bedeli ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın önceki yıl kullanım bedellerine ilavesi suretiyle artırılarak tahsil edileceği belirtildiğinden, söz konusu sözleşmelerin ilk yıl kullanma izin bedelinin kullanma izin süresi ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden 492 sayılı Kanunun I-1 maddesi gereğince nispi harca ve 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrasına istinaden de nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.