Özelge: Yeniden düzenlenen, Turizm Kesin İzin Taahhüt Senedi başlıklı kağıdın noter tasdiki esnasında damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-537

03/12/2010

Konu

:

Damga Vergisi

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçeniz ve eklerinin incelenmesinden, ... Bakanlığından 49 yıllığına kiralanan ormanlık saha ile ilgili olarak ... tarihinde düzenlenen Turizm Kesin İzin Taahhüt Senedinin, şirketinizin unvan değişikliği sebebiyle yeniden düzenlendiği belirtilerek söz konusu Turizm Kesin İzin Taahhüt Senedinin noter tasdiki esnasında tekrar damga vergisi ve harca tabi tutulup tutulmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 2 nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de damga vergisine tabi tutulacağı; 5 inci maddesinde, bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi olduğu; 6 ncı maddesinde, bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınacağı, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı; 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olacağı, bunların devri halinde aslından alınan verginin dörtte biri alınacağı, üçüncü fıkrasında, mukavelenamelerin müddetinin uzatılması halinde aynı miktar veya nispette vergi alınacağı hükümleri yer almaktadır.

            Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün   A/1 fıkrasında ise, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 8,25 oranında damga vergisine tabi tutulacağı belirtilmiştir.

            Diğer taraftan, 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, "Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları noter harçlarına tabidir." denilmiş, 41 inci maddesinde de, "Noter harçları (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır." hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun 42 nci maddesinde ise "Değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlık esastır.

            (5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen fıkra) Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesi mecburidir.Rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hüküm uygulanmaz." hükmü, Kanunun 46 ncı maddesinde ise, birbiriyle ilgili işler bir arada bulunursa en yüksek harç alınmasını gerektiren iş üzerinden bir harç alınacağı hükmü mevcuttur.

            Kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin I-1 inci maddesinde, muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için binde 0,99 nispi harç alınacağı belirtilmiştir.

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ekinde yer alan "Turizm Kesin İzin Taahhüt Senedi" başlıklı kağıdın incelenmesinden, ağaçlandırma bedeli, orman köylüleri kalkındırma geliri ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri ve her yıl alınacak olan arazi izin bedeline ait ilk yıl arazi izin bedelinin ilgili hesaplara yatırılacağı, ayrıca izin süresinin 49 yıl ve ilk yıl arazi bedelinin 22.571,16 TL (2010 yılı bedeli) olacağı, daha sonraki yıllar için ise Devlet Planlama Teşkilatınca her yıl belirlenen deflatör katsayısının bir yıl önceki yıl arazi bedeli ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın önceki yıl arazi izin bedeline ilavesi suretiyle tespit edilecek bedelin her yıl defaten ödeneceği, yapımına izin verilen ve maliyet bedeli belli olan projeye ilişkin tesisleri yapmaya ve işletmeye, ayrıca taahhüt senedinde yazılı diğer hususlara aynen uyacağına ilişkin hususların taahhüt edildiği, bu kapsamda söz konusu taahhüt senedinin izin sahibi şirketiniz tarafından yeniden düzenlendiği anlaşılmaktadır.

            Buna göre, şirketiniz tarafından yeniden düzenlendiği anlaşılan "Turizm Kesin İzin Taahhüt Senedi" başlıklı kağıdın, 492 sayılı Kanunun 46ncı maddesi gereğince en yüksek harç alınmasını gerektiren proje yapma taahhüdüne ilişkin tutar olan proje maliyet bedeli üzerinden nispi harca, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 bölümü gereğince nüsha sayısı itibarıyla binde 8,25 oranında damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.