Özelge: Yemek yapımı, yemek servisi ve oda temizlik işlerinde KDV hk.

 

T.C.

BARTIN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

Sayı

:

30835462-015-KDV-6

08/10/2013

Konu

:

Yemek yapımı, yemek servisi ve oda temizlik işlerinde KDV

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, okula ait parasız yatılı öğrencilerin kaldığı pansiyonun yemek yapımı, yemek servisi ve oda temizliklerinin yapım işlerinin İşletmeniz tarafından yapıldığı belirtilerek, bu işler karşılığında yapılacak ödemelerin KDV karşısındaki durumu hakkında görüş istenilmektedir.

             KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi kamu kuruluşu olduğu belirtilerek, aynı Kanunun "Muafiyetler" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; kamu idare ve kuruluşları tarafından tarım ve hayvancılığı, bilimi, fennî ve güzel sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla işletilen okullar, okul atölyeleri, konservatuarlar, kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidanlıkları, tohum ve hayvan geliştirme ve üretme istasyonları, yarış yerleri, kitap, gazete, dergi yayınevleri ve benzeri kuruluşların kurumlar vergisinden muaf oldukları hükme bağlanmıştır.

            1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin "4.1.1. Okul atölyeleri" başlıklı bölümünde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve teknik okulların atölyelerinin döner sermaye işletmeleri tarafından öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte de kullanabilmelerini sağlamak, el becerilerini arttırmak, müteşebbislik ruhlarının geliştirilmesine yardımcı olmak gibi eğitime yönelik amaçlar doğrultusunda işletilmesi halinde söz konusu işletmelerin kurumlar vergisinden muaf olacağı, anılan işletmelerde, eğitim öğretim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin satılmak suretiyle değerlendirilmesi halinde de muafiyetin kalkmasının söz konusu olmadığı, işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere dışarıdan işçi istihdam edilmesi, fason imalat yaptırılması veya ihale yoluyla iş alınması hallerinde ise okul döner sermaye işletmesi nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis ettirileceği açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre;

            - ....... Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren İşletmenizin, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte de kullanabilmelerini sağlamak, el becerilerini arttırmak, müteşebbislik ruhlarını geliştirmelerine yardımcı olmak gibi eğitime yönelik amaçlar doğrultusunda faaliyet göstermesi halinde kurumlar vergisinden muaf olması mümkün bulunmaktadır.

            - İşletmeniz tarafından sağlanan ........ Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi okuluna ait parasız yatılı öğrencilerin kaldığı pansiyonun yemek yapımı, yemek servisi ve oda temizliklerinin yapım işleri vb. hizmetlerin okul dışındaki üçüncü şahıslara piyasa koşullarında ticari esaslara göre sağlanması durumunda kurumlar vergisi mükellefiyetinizin tesis ettirileceği tabiidir.

            KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

            KDV Kanununun 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (g) bendinde, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî ve meslekî nitelikteki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisine tabi olduğu, maddenin dördüncü fıkrasında, ticari, sınaî, ziraî faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği 5 inci fıkrasında ise bu faaliyetlerin kanunların veya resmi makamların gösterdiği gerek üzerine yapılması, bunları yapanların hukuki statü ve kişiliklerinin işlemlerin mahiyetini değiştirmeyeceği ve vergilendirmeye mani teşkil etmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

            Bu çerçevede, İşletmenizin öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte de kullanabilmelerini sağlamak, el becerilerini arttırmak, müteşebbislik ruhlarını geliştirmelerine yardımcı olmak gibi eğitime yönelik amaçlar doğrultusundaki faaliyetleri KDV ye tabi olmayacaktır. Ancak İşletmenizce yemek yapımı, yemek servisi ve oda temizliklerinin yapım işleri vb. hizmetlerin okul dışındaki üçüncü şahıslara piyasa koşullarında ticari esaslara göre sağlanması durumunda bu hizmetler KDV ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.