Özelge: Yatırım teşvik belgesine bağlanmış yatırım için kamu kurumundan alınan hibe tutarlarının vergilendirilmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-660

08/06/2011

Konu

:

Yatırım teşvik belgesine bağlanmış yatırım için kamu kurumundan alınan hibe tutarlarının vergilendirilmesi

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin tetkikinde, ... Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ... vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, Şirketinizin ... 'da bulunan şubesinde sucuk imalatı yapmak üzere Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Teşvikleri çerçevesinde yeni yatırım olarak müracaat ederek 500.000 TL tutarındaki teşvikten yararlanmak istediği, müracaatınızın Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından uygun görülerek ... numaralı proje kapsamında toplam 493.000 TL tutarında yatırım yapıldığı, söz konusu bedelin 246.500 TL. kısmının kendi kaynaklarınızdan kalan 246.500 TL. kısmının ise adı geçen destek çerçevesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan temin edildiği, yatırımınızın Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'ndan alınmış olan ... tarihli ve ... sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında komple yeni yatırım olarak kabul edildiği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından hibe olarak alınan 246.500 TL.'nin önce 602-Diğer Gelirler Hesabı'nda gösterildiği ve süresinde beyanda bulunulduğu, ancak daha sonrasında yatırımınızın ilave bir yatırım (tevsii yatırım) olmadığı ve sıfırdan yeni yapıldığı için ticari faaliyetine başlayıncaya kadar bu rakamın"özsermaye" olarak kabul edilmesinin uygun olacağının düşünüldüğü, Şirketinizin yatırımın tamamlanarak ticari olarak faaliyete başlayınca gelir kaydının yapılmasının daha uygun olacağı varsayılarak 2009 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesinde 246.500 TL.'nin 548-Diğer Kar Yedekleri hesabına devredildiği ve düzeltme beyannamesi verildiği belirtilerek, Şirketinizin yatırımı işletmeye aldığı tarihe kadar söz konusu 246.500 TL.' nin "602-Diğer Gelirler Hesabı" yerine, yapılmakta olan yatırım olarak "548-Diğer Kar Yedekleri" hesabında tutulmasının mümkün olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşleri sorulmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasıyla kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş, maddenin ikinci fıkrasıyla da safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazancın tarifinin yapıldığı 37 nci maddesinde her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmış ve ticari kazançta vergiyi doğuran olay tahakkuk esasına bağlanmış olup, aynı Kanunun bilanço esasında ticari kazancın tespiti ile ilgili 38 inci maddesinde,

"Bilanço esasına göre ticari kazanç teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce;

1-İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir.

2-İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur...." hükmüne yer verilmiştir.

Ticari kazancın tespitinde iki temel ilke geçerlidir. Bunlar "dönemsellik" ve "tahakkuk esası" ilkeleridir. Tahakkuk esası ilkesi, gelir veya giderin tahsil edildikleri ve ödendikleri döneme bakılmaksızın miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşmiş olmasını ifade eder. Bu esas dikkate alındığında bir gelir unsurunun, mahiyet ve tutar itibariyle kesinleştiği dönem kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. Dönemsellik ilkesi ise, her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Bu ilke uyarınca gelir ve giderlerin ilgili oldukları dönemde kaydedilmesi gerekir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre; Şirketinizce yapılmakta olan yatırımla ilgili olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan hibe olarak alınan 246.500 TL'lik destek tutarının ticari kazancın bir unsuru olarak kurum kazancınıza dahil edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.