Özelge: Yatırım indiriminin uygulanması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK GEÇ 69-70

04/05/2010

Konu

:

Yatırım indiriminin uygulanması

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde ... Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ... vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuzu, 08/01/2010 tarihli ve 27456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/95 Esas No.lu 2009/144 Karar No.lu Anayasa Mahkemesi Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun  geçici 69. maddesinde yer alan "...sadece 2006,2007 ve 2008 yıllarına ait..." ibaresinin iptal edilmesi nedeniyle firmanız tarafından kullanılamayan yatırım indirimi istisnasının 2009 yılına ait 4. dönem kurum geçici vergi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 153. maddesinin üçüncü fıkrasında, "Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez." hükmü yer almaktadır.

30/03/2006 tarihli ve 5479 sayılı Kanunun 2. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 19. maddesi yürürlükten kaldırılmış, 3. maddesi ile de Gelir Vergisi Kanununun yatırım indirimi istisnasında geçiş dönemi uygulamalarını düzenleyen geçici 69. madde eklenmiş olup, anılan madde de;

"Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31/12/2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;

a) 24/4/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 1/1/2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,

b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 1/1/2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları,

nedeniyle, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler." hükmüne yer verilmiştir.

3 Sıra No.lu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde,

"5. Yatırım İndirimi Uygulayan Mükelleflerin Kazançlarına Uygulanacak Vergi Oranı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 uncu maddesi kapsamında (2006, 2007 ve 2008 yılları için) yatırım indirimi uygulayan gelir vergisi mükellefleri, 31.12.2005 tarihinde yürürlükte bulunan vergi tarifesini; kurumlar vergisi mükellefleri ise mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinde yer alan % 30 kurumlar vergisi oranını, indirimin uygulandığı yıl kazançlarına uygulamak suretiyle anılan yıllara ait gelir veya kurumlar vergilerini hesaplayacaklardır." açıklamalarına yer verilmiştir.

08/01/2010 tarihli 27546 sayılı Resmi, Gazete'de yayımlanan2006/95 Esas No.lu 2009/144 Karar No.lu Anayasa Mahkemesi Kararının  "VIII- SONUÇ" bölümünde,

"30.3.2006 günlü, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un:

...

B- 3. maddesiyle 193 sayılı Yasa'ya eklenen geçici 69. maddenin birinci fıkrasının sonunda yer alan;

1- "... (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) ..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

2- "... sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait ..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

C- 15. maddesinin;

1- (1) numaralı bendinin, "ücret gelirleri" yönünden Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

2- (2) numaralı bendindeki "2" rakamının Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,...,15.10.2009 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi." Açıklamaları yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, Anayasanın 153. maddesinin üçüncü fıkrasında, Kanun hükümlerinin, iptal kararlarının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkacağı belirtildiğinden, Anayasa Mahkemesinin Gelir Vergisi Kanununun geçici 69. maddesinin "...sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait .." ibaresinin iptaline ilişkin 2006/95 Esas No.lu 2009/144 Karar No.lu kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı 08/01/2010 tarihi itibariyle geçerli olması nedeniyle, şirketinizce 2006, 2007 ve 2008 yıllarında indirim konusu yapılamayan yatırım indirimi istisnası tutarlarının  2009 yılı 4. dönem kurum geçici vergi beyannamesinde ve 2009 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Bununla birlikte, şirketinizce 2006, 2007 ve 2008 yıllarında indirim konusu yapılamayan yatırım indirimi istisna tutarlarının 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplanacak istisna tutarlarının, vergi oranlarına ilişkin hükümler dahil olmak üzere yine bu tarihteki mevzuat hükümleri çerçevesinde 08/01/2010 tarihi sonrasına ait kurum geçici vergi beyannamelerinde indirim konusu yapılması mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.