Özelge: Yatırım İndirimi İstisnası hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-GEÇ.69-3-933

26/10/2011

Konu

:

Yatırım İndirimi İstisnası

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, kurumlar vergisi mükellefi olarak özel okul işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuz, (01 Temmuz-30 Haziran) özel hesap dönemini kullandığınız, 31.12.2005 tarihinden önce gerçekleşen ancak bu tarihe kadar indiremediğiniz yatırım indirimi istisnası tutarlarını 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 5479 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle eklenen Geçici 69 uncu maddesi kapsamında özel hesap döneminin sona erdiği yıl kazancı olarak 2006, 2007, 2008 yıllarında verdiğiniz kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yaptığınız, indirim konusu yapamadığınız devreden yatırım indirimi tutarlarının 01.07.2009-30.06.2010 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılırken kurum kazancınızın tamamının mı yoksa %25'lik kısmının mı esas alınacağı ile  sonraki yıllara devreden yatırım indirimi tutarı için hangi özel hesap dönemi itibariyle endeksleme yapılacağı hususunda görüş bildirilmesi istenilmiştir.

            Yatırım indirimi uygulaması ile ilgili olarak, Anayasa Mahkemesinin 8.1.2010 tarihli ve 27456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 15.10.2009 tarihli ve Esas No: 2006/95 Karar No: 2009/144 sayılı kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 5479 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile eklenen Geçici 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesindeki "sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait" ibaresi iptal edilmiştir.

            Öte yandan Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 uncu maddesinde,

"Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31/12/2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;

            a) 24/4/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 1/1/2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,

            b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 1/1/2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları,

            nedeniyle, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, (6009 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 2010 takvim yılı kazançlarına uygulanmak üzere) (01.08.2010 tarihindengeçerli olmak üzere) yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (bu Kanunun geçici 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranına ilişkin hüküm dâhil) çerçevesinde kazançlarından indirebilirler.

            (6009 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle eklenen cümleler Yürürlük; 2010 takvim yılı kazançlarına uygulanmak üzere) ( 01.08.2010 tarihinden geçerli olmak üzere) Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25'ini aşamaz. Kalan kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre vergi hesaplanır.

            Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

            hükmüne yer verilmiştir.

            Bu maddede 6009 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile yapılan değişiklikler 2010 takvim yılı kazançlarına da uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

            276 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 uncu maddesinde yapılan değişiklik üzerine, yatırım indirimi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

            Söz konusu Tebliğin "Yatırım İndirimi İstisnası Uygulaması" başlıklı 3 üncü bölümünün "3.1. İndirime konu yatırım indirimi istisnasının hesaplanması" başlıklı alt bölümünde; "Bu Tebliğin (2) numaralı bölümünde yer alan yatırım indirimi tutarları, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri (Gelir Vergisi Kanununun geçici 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranına ilişkin hüküm dâhil) çerçevesinde 2010 ve müteakip yılların kazançlarından indirilebilecektir.

            Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25'ini aşamayacaktır. İlgili dönemde yatırım indirimi istisnası uygulanacak kazanç ise yatırım indirimi uygulanmadan önceki zarar mahsubu ile tüm indirim ve istisnalar düşüldükten sonraki tutar olacaktır." açıklamalarına yer verilmiştir.

            Öte yandan, Vergi Usul Kanunu'nun 174 üncü maddesine göre, kendisine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin ticari ve zirai kazançları, hesap döneminin kapandığı takvim yılının kazancı sayılacaktır.

            Söz konusu hüküm ve açıklamalara göre, Genel Müdürlüğünüzün 01.07.2009-30.06.2010 özel hesap dönemine ilişkin kazancı hesap döneminin kapandığı 2010 yılının kazancı sayılacağından Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 uncu maddesi hükmüne göre 2010 yılına ilişkin vergi matrahınızın tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar  2010 yılı kazancınızın %25'ini aşamayacaktır.

            Diğer taraftan, ilgide kayıtlı özelge talep formunuzdan 01.07.2008-30.06.2009 özel hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamenizi ihtirazi kayıtla verdiğiniz ve Vergi Mahkemesince 2009 yılı kazancınızdan yatırım indiriminin tamamını indirmeniz yönünde karar verildiği anlaşılmakta olup, söz konusu hesap döneminde indiremediğiniz devreden yatırım indirimi istisnası tutarlarını endekslenmiş değerleriyle takip eden özel hesap dönemlerinizdeki vergi matrahlarınızın tespitinde ilgili kazancınızın %25'i ile sınırlı olmak üzere indirim konusu yapmanız mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.