Özelge: Yapılan işin yıllara sari inşaat işi olup olmadığı ve bu iş kapsamında şirketinize yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-42-17-686

05/09/2011

Konu

:

Yapılan işin yıllara sari inşaat işi olup olmadığı ve bu iş kapsamında şirketinize yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numarasında kayıtlı mükellefi olarak havuzlara ve diğer ünitelere fıskiye su sistemleri ile ışıklı sistemlerinin imal ve montaj işi ile iştigal ettiğiniz, işveren Ankara ... İnşaat Turizm AŞ. ile yüklenici ... Peyzaj İnş. Proje Tic. Ltd. Şti. ve alt yüklenici olarak tarafınız arasında imzalanan 2009 tarihli sözleşme ile ... Alışveriş Merkezi inşaatında yapılacak olan müzikli, danslı fıskiye sisteminin yapılmasına ilişkin söz konusu şirkete taahhütte bulunduğunuz belirtilerek ve firmanızın yapmış olduğu işin yıllara sari inşaat işi olup olmadığı ve bu iş kapsamında şirketinize yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususlarında görüş talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir." hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında "İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde (5035 sayılı Kanunun 48/4-b maddesiyle değişen ibare) (1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere) geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir." hükmüne yer verilmiştir.

            Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamına giren inşaat ve onarma işlerinden olması için yapılan işin inşaat ve onarma işi olması, birden fazla takvim yılına sirayet etmesi ve taahhüde bağlı olarak yapılması gerekir.

            Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4üncü maddesinde "yapım" bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri olarak tanımlanmıştır.

           Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır.

            İlgide kayıtlı dilekçeniz ekindeki sözleşmenin incelenmesi neticesinde; sözleşmenin ... Peyzaj İnş. Proje Tic. Ltd. Şti. ile şirketiniz arasında imzalandığı; sözleşmenin konusunun ... Alışveriş Merkezi inşaatında yapılacak olan müzikli danslı fıskiye sistemi yapılması işi olduğu; sözleşmede ... İnşaat ve Turizm ve İşletme AŞ.'nin işveren, ... Peyzaj İnş. Proje Tic. Ltd. Şti.'nin ise yüklenici olarak yer aldığı; sözleşmenin "H- Alt Yüklenici ve Yükümlülükleri" başlıklı bölümünde şirketinizin alt yüklenici olduğu; yüklenici ve alt yüklenicinin sözleşme konusu işlerin yapımı ile ilgili olarak aynı oranlarda sorumlu olacağı; işin süresinin yer tesliminden itibaren 90 gün olduğu ancak sözleşmenin Mayıs 2009 tarihinde yapılmış olmasına rağmen fiskiye sistemi ile ilgili malzemelerin yurt dışından ithal edilmesi nedeniyle montaj işinin Haziran 2010 tarihinde gerçekleştiği anlaşılmıştır.

            Buna göre; müzikli ve danslı fıskiye sistemi montajı işinin altyapı olarak inşaat işini gerektirmesi ve anılan işin sözleşmede belirtilen 90 gün içerisinde bitirilmeyip bir sonraki takvim yılına sarkması ve alt yüklenici olarak şirketinizin de işe ilişkin imalat ve montaj işlerinin üstlenilmesinde yüklenici ile birlikte aynı oranda sorumlu olması nedenleriyle, söz konusu işin ertesi yıla sarktığı tarihten itibaren Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında inşaat ve onarma işi olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup bu tarihten itibaren şirketinize ödenecek istihkak bedellerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince kurumlar vergisine mahsuben vergi kesintisi yapılacağı tabiidir.                                                     

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.