Özelge: Yapı denetim hizmet bedelinin belediyeden tahsil edilmesi sırasında iş bedeli üzerinden yapılan iskonto tutarı için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-7622-272

21/02/2012

Konu

:

 

 

 

            İlgi dilekçenizde, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi olarak yapı denetim faaliyeti ile iştigal edildiği, yapı denetim hizmet bedelinin bayındırlık birim fiyatı üzerinden müteahhit firmaya fatura düzenlendiği ve müteahhit firma tarafından fatura bedelinin tamamının belediyeye ödendiği, belediyeden bu paranın şirketinizce tahsil edildiği, ancak iş bedeli üzerinden %33 oranında ıskonto yapıldığı, işi yaptıran firmanın ıskonto tutarı karşılığında Vergi Usul Kanununa uygun olmadığı gerekçesiyle fatura düzenlemek istemediği belirtilerek, ıskonto tutarı için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş verilmesi talep edilmiştir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun,

            1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            20 nci maddesinde; teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını oluşturan bedel olduğu, bedel deyiminin ise malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

            25/a maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontoların KDV matrahına dahil olmadığı,

            35 inci maddesinde ise; malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vukubulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükelleflerin bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükelleflerin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vukubulduğu dönem içinde düzelteceği

            hüküm altına alınmıştır.

            Bu hükümlere göre; KDV ye tabi işlemlerde verginin matrahı bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olup, verginin bu şekilde belirlenecek matrah üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Ancak, ticari teamüllere uygun olmak kaydıyla fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen iskonto tutarları KDV matrahına dahil edilmeyecektir.

            Öte yandan, 5/2/2008 tarih ve 26778 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinde;

            "(1) Yapı denetim hizmeti için yapı denetim kuruluşuna ödenecek hizmet bedellerine esas oranlar, aşağıdaki cetvelde belirlenen asgari hizmet bedelleri oranlarından az olmamakşartıyla, projenin özellikleri ile yapının bulunduğu bölgenin fiziki, ekonomik ve sosyal özellikleri dikkate alınarak yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında akdedilecek sözleşmede belirtilir.

            (2) Yapı denetim hizmet bedeli, yapı yaklaşık maliyeti ile hizmet bedeline esas oranın çarpımı suretiyle elde edilen bedeldir. Bu bedele proje ve yapı denetimi ile her türlü muayene ve deney ücreti dahildir."

            hükmüne yer verilmiştir.

            Bu hükümler çerçevesinde, yapı denetim hizmet bedelleri, Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirlenen asgari hizmet bedelleri oranlarından az olmamak şartıyla belirlenebileceğinden, söz konusu işlemde KDV matrahının bu tutardan aşağı olması söz konusu değildir. Asgari tutarın üzerinde bir fiyat belirlenmesi halinde ise, ancak asgari tutara kadar bir iskonto yapılabilecek ve bu şekilde belirlenecek iskonto tutarı fatura üzerinde açıkça gösterilmek suretiyle matraha dahil edilmeyecektir.

            Ancak, asgari hizmet bedeli tutarının altında bir indirim yapılsa dahi, bu tutarın hizmeti alan yapı sahibi tarafından düzenlenecek bir fatura ile matrahta bir düzeltme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

            Öte yandan, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun "Faturanın tarifi:" başlıklı 229'uncu maddesinde ise, "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticarî vesikadır." denilmektedir.

            Bu itibarla, yapı denetim hizmet sözleşmesinde belirlenerek hizmet bedeli üzerinden yapılacak ıskonto tutarının ana işleme ilişkin faturada gösterilmemiş olması halinde, ilgili inşaat firmasınca ıskonto tutarına ilişkin fatura düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.