Özelge: Yabancı çalışan adına yapılan kira ödemesinde tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

64597866-120[61-2013]-30

20/02/2013

Konu

:

Yabancı çalışan adına yapılan kira ödemesinde tevkifat yapılıp yapılmayacağı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; yabancı çalışanınız ile şirketiniz arasında yapılmış olan hizmet akdine istinaden yabancı çalışanlarınızın ücret ödemelerine mahsuben, yabancı çalışanınız ile tam mükellef gerçek kişi arasında imzalanan ve kurumunuzun da adi kefalet yolu ile kefil olduğu kira sözleşmesine göre çalışanınız tarafından ödenmesi gereken kira ödemesinin şirketinizce yapıldığı belirtilerek, bu şekilde yapılan kira ödemesi üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre tevkifat yapılıp yapılmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde; "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

            Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez...." hükmü yer almaktadır.

             Aynı Kanunun "Vergi Tevkifatı" başlıklı 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında; kamu idare ve müesseselerinin, iktisadî kamu müesseselerinin, sair kurumların, ticaret şirketlerinin, iş ortaklıklarının, derneklerin, vakıfların, dernek ve vakıfların iktisadî işletmelerinin, kooperatiflerin, yatırım fonu yönetenlerin, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabının, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları hüküm altına alınmıştır.

             Aynı maddenin (1) numaralı bendinde; hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre, (5/a) bendinde de 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden (2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca) %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

            Anılan Kanunun 96 ncı maddesinde; vergi tevkifatının 94 üncü madde kapsamına giren nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanacağı, bu maddede geçen hesaben ödeme deyiminin, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade ettiği, 98 inci maddesinde ise 94 üncü madde gereğince tevkifat yapmaya mecbur olanların bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları hükümlerine yer verilmiştir.

            Öte yandan, kira ödemesine konu gayrimenkulün ticari, zirai veya kurumlar vergisine tabi olan işletmelerin aktifinde kayıtlı olması halinde, bu gayrimenkul, anılan Kanunun 94 üncü maddesinde sayılanlar tarafından kiralanmış olsa bile, ödenen kira bedellerinden ticari, zirai veya kurumlar vergisine tabi işletmelere isabet eden kısmı üzerinden herhangi bir gelir vergisi tevkifatı yapılmayacak olup, gayrimenkul sahiplerinin elde ettikleri kira gelirlerinin ticari, zirai veya kurum kazancının tespitine müteallik hükümlerine göre hesaplanıp beyan edileceği tabiidir.

             Yukarıda yer alan Kanun hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre, hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci madde de yazılı olup ücret sayılan ödemelerden ve 70 inci maddede belirtilen mal ve hakların  kiralanması karşılığı nakten ve hesaben yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

             Buna göre; yabancı çalışanınız ile şirketiniz arasında yapılmış olan hizmet akdine istinaden çalışanlarınızın ücret ödemesine mahsuben, çalışanınız ile tam mükellef gerçek kişi arasında imzalanan sözleşme gereği çalışanınız adına yapılan kira ödemeleri, Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında belirtilen ödemeler kapsamında yer aldığından ücret olarak değerlendirilecek ve aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinici fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında ücret yönünden gelir vergisi tevkifatına tabi tutulacaktır.

            Diğer taraftan, yabancı çalışanınız adına yapılacak kira ödemelerinin şirketinizce karşılanması ve kira ödemesine konu gayrimenkulün ticari, zirai veya kurumlar vergisine tabi olan işletmelerin aktifinde kayıtlı olmaması halinde, ayrıca mezkur Kanunun 94 üncü maddesinin (5/a) numaralı bendi kapsamında da gelir vergisi tevkifatı yapılacağı tabiidir.   

            Bilgi edinilmesini rica ederim.          

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.