Özelge: Veteriner hekimlerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanıp kullanmayacağı hakkında.

 

T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

65771276-105[MÜK257-2013/9]-15

17/07/2014

Konu

:

Veteriner hekimlerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanıp kullanmayacağı hakkında.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, veteriner hekimlik faaliyetinden dolayı Amasya Vergi Dairesi Müdürlüğünün ................ numaralı mükellefi olduğunuz, iş yerinizde perakende satışlarınız için ödeme kaydedici cihaz kullandığınız belirtilerek, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı ile eğer kullanma zorunluluğunuz bulunuyorsa yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişlerinin serbest meslek makbuzu yerine geçip geçmeyeceği hususlarında Defterdarlığımızdan görüş talep edilmektedir.

             426 Sıra No' lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2 numaralı bölümünün son paragrafında Vergi Usul Kanununun mükerrer 257' nci maddesiyle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak "... satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (6.12.1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları" kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

             Anılan Genel Tebliğin 4 numaralı bölümünde;

            "...a) 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 01.10.2013 tarihinden (427 Sıra No.lu VUK Tebliği ile belirlendi)  itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar. Kapsama dâhil olan mükelleflerin, mezkûr tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliği bulunmalıdır. Mükellefler bu tarihten önce de söz konusu yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler...

            c) Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerin bu mecburiyetleri (3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuata göre muaf tutulanlar hariç) 01.01.2016 tarihinde başlayacaktır. Mükellefler, bu tarihten önce de Bakanlığımızca onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler. Ayrıca bu mükellefler, istemeleri hâlinde EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları da kullanabilirler..."

            açıklamaları yer almaktadır.

            Aynı Genel Tebliğin 6 numaralı bölümünde ise " Bu Tebliğ kapsamında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerden, belirli bir tür cihaz kullanma mecburiyeti getirilenler alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde, diğer mükellefler ise alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) müracaat ederek cihazlarını kayıt ettirmek zorundadır. Ayrıca mükelleflerin kayıt işlemi ile birlikte, söz konusu süre içerisinde her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı vergi dairelerinden alarak işyerlerinde muhafaza etmesi gerekir." denilmektedir.

            2001/1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında İç Genelgede, yeminli mali müşavir, avukat, mimar, mühendis, doktor gibi kişilerin serbest meslek erbabı olmaları sebebiyle 3100 sayılı Kanun kapsamına girmediklerinden ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetlerinin bulunmadığı açıklanmış bulunmaktadır.

            Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236 ncı maddesinde, "Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir." hükmüne yer verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde;

            - Perakende satış faaliyetinizde seyyar EFT-POS cihazı kullanmanız halinde, bu cihazların yerine 01.10.2013 tarihine kadar EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almanız ve fatura tarihinden itibaren en geç 90 gün (30.12.2013 tarihini geçmemek üzere) içerisinde vergi dairesine kayıt ettirerek kullanmaya başlamış olmanız gerekmektedir. Perakende satışlarınızda seyyar EFT-POS cihazı kullanmamanız halinde ise basit veya bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz 01.01.2016 tarihinde başlayacaktır.

            - Serbest meslek faaliyetiniz dolayısıyla ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz ise bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bu kapsamdaki hizmet ifalarınızla ilgili 379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki açıklamalar çerçevesinde kullanacağınız POS cihazlarından çıkacak fişlerin, Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş "serbest meslek makbuzu" olarak kabul edileceği tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.