Özelge: Verilen Kredilerden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-48-445

18/06/2010

Konu

:

Verilen Kredilerden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı

 

 

İlgide kayıtlı yazınızda, ......... Genel Müdürlüğü tarafından .... İlinde özel ağaçlandırma ve özel orman fidanlık çalışması yapan gerçek ve tüzel kişilere verilen kredilerin, Müdürlüğünüz tarafından hakediş raporu ve ödeme emri belgesi düzenlenerek ilgililere ödendiği, ancak kendisine Özel Fidanlık Kredisi tahsis edilen ...... .......'ın söz konusu kredinin borçlanma niteliğinde olduğu ve elde edilmiş gelir kapsamında olmadığından bahisle gelir vergisi tevkifatına tabi olmaması gerektiğine dair itirazda bulunduğu belirtilerek konu hakkında Başkanlığımızdan görüş istenilmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." hükmü yer almakta olup, anılan fıkranın 11/c-i bendinde,  orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için % 2 oranında tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esasların 6 ncı maddesinde, gerçek ve tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre, bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yaptıkları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları ile özel orman fidanlıkları için Genel Müdürlükçe Usul ve Esaslarda öngörülen şekilde hibe veya kredi verilebileceği, 8 inci maddesinde ise, kredi alacak gerçek ve tüzel kişilerin noter onaylı borç senedi veya gayrimenkul ipoteği karşılığında borçlandırılacağı, borç senedinde; kredinin maksadına uygun olarak kullanılacağı, vadesi sonunda bu Usul ve Esaslara göre defaten ödeneceği ile kredinin iptali halinde kredinin verildiği tarihten itibaren kanunî faizi ile birlikte il müdürlüğüne ödeneceği hususlarının taahhüt edildiğinin belirtileceği açıklanmıştır.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan .........'a ait 08.04.2010 tarihli borçlanma senediyle, ........ Genel Müdürlüğü tarafından anılan şahsa tahsis edilen 100.000 TL. tutarındaki kredinin tamamının Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümler çerçevesinde şahıs tarafından geri ödeneceğinin taahhüt edildiği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, adı geçen şahsa kredi olarak ödenen bedeller, geri ödeme koşuluyla verilen borç mahiyetinde bir ödeme olup, gelir niteliği taşımadığından, doğrudan adı geçene yapılan söz konusu kredi ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre tevkifat yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü V.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.