Özelge: Vergisi ödenen taşınmaz ile ilgili olarak yapılması gereken işlemler hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.16.01-KVK.2010.23-59

15/06/2010

Konu

:

5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde; 5811 sayılı Kanun kapsamında beyan etmiş olduğunuz 300.000.-TL değerindeki 5050 m² lik hisseli arsanın 5578 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Hakkındaki Kanununun 2 nci maddesinde yer alan, "2 hektarın altındaki arsalar parça olarak satılamaz" hükmü nedeniyle şirketiniz adına tapuya tescil edilemediğinden yasal defter kayıtlarına intikal ettiremediğinizi belirterek, 5811 Kanunun kapsamında 2.3.2009 tarihinde beyan ederek vergisini ödediğiniz taşınmaz ile ilgili olarak yapmanız gereken işlemler hakkında görüş talebinde bulunduğunuz anlaşılmıştır.

5811 sayılı Kanunun 5917 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak 1/10/2008 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında işletmenin özkaynakları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, bu Kanunun yayımlandığı ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar Yeni Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle vergi dairelerine beyan edileceği, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, bu Kanun hükümlerine göre 213 sayılı Kanun uyarınca kanuni defterlerine, taşınmazlar dışındaki varlıklarını banka ve aracı kurumlardaki hesaplara yatırmak suretiyle kaydederek pasifte özel fon hesabı açacakları ve bu fon hesabının, sermayenin cüz'ü addolunarak beyan tarihinden itibaren altı ay içinde sermayeye ilave olunacağı hükme bağlanmıştır.

Konuya ilişkin olarak 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 seri no.lu 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin  Genel  Tebliğin  "3.5.  Bildirilen veya beyan  edilen  varlıkların yasal  defter kayıtlarına intikal ettirilmesi" başlıklı bölümünde; "Türkiye'de bulunan; ancak, 1/10/2008 (5917 sayılı Kanunun yürürlüğünden sonra beyanda bulunan mükellefler için 1/6/2009) tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince yasal defter kayıtlarında işletmelerin özkaynakları arasında yer almayan varlıklarda ise Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutma yükümlülüğü bulunan mükelleflerin söz konusu varlıkları yasal defterlere kaydetmeleri zorunludur. (2 seri no.lu 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ ile eklenen cümle) Defter tutan mükelleflerce Kanun kapsamında beyan edilen taşınmazlar dışındaki varlıkların banka veya aracı kurumlarda açılacak hesaplara yatırılması ve daha sonra beyan edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde beyan edilen varlıklar, Vergi Usul Kanununun kayıt zamanına ilişkin 219 uncu maddesi hükmü çerçevesinde beyan tarihi esas alınarak yasal defterlere kaydedilecektir." açıklamalarına yer verilmiştir.

Anılan Tebliğin "5.6.2.1. Bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri" başlıklı bölümünde ise, bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince Türkiye'de sahip olunan ve beyan edilen taşınmazlar dışındaki varlıklara ilişkin tutarların banka veya aracı kurumlarda açılacak hesaplara yatırılmak suretiyle yasal defter kayıtlarına intikal ettirilmesi ve beyan tarihinden itibaren altı ay içerisinde sermayeye ilave edilmesi gerektiği, herhangi bir nedenle, belirlenen süre içerisinde söz konusu varlıklara ilişkin tutarların sermayeye ilave edilmemesi halinde, Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkra hükmünden yararlanılamayacağı belirtilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketiniz tarafından 5811 sayılı Kanun kapsamında 2.3.2009 tarihinde beyan edilen taşınmazın şirket aktifine kaydedilerek özel fon hesabına alınması, tapuda şirket adına tescil edilmesi, fon hesabının beyan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde sermayeye ilave edilmesi, tahakkuk eden verginin vadesinde ödenmesi ve anılan Kanunda belirtilen diğer şartların gerçekleşmesi halinde beyan edilen tutarlar mahsup uygulamasına konu edilebilecektir.

Dolayısıyla, mahsup hükümlerinden faydalanılabilmesi için yukarıda belirtilen şartların sağlanması ve beyan edilen taşınmazların şirket adına tapuya tescil edilmesi gerektiğinden, beyan edilen söz konusu arsa için anılan şartları yerine getirememiş olmanız nedeniyle 5811 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükmünden yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.