Özelge: Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi sahibi firmanın belge sahibi olmayan diğer kuruluşlarla yaptığı muamelelerde damga vergisi ve harç istisnası hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-1354-DV-60                                                   25/08/2011

Konu : Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi sahibi firmanın

            belge sahibi olmayan diğer kuruluşlarla yaptığı

            muamelelerde damga vergisi ve harç istisnası hk.

 

 

 

.................................................................................

 

 

İlgi :   ... tarih ve ... kayıt nolu özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, Yüreğir Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellef olduğunuz, otobüs/midibüs ve kamyon/kamyonet üretimi işiyle iştigal ettiğiniz, şirketinizin Vergi Resim Harç İstisna Belgesinin bulunduğu, bazı özel teşebbüs firmalar ile yaptığınız ihale sözleşmelerinde, ihale açan firmanın isteği üzerine söz konusu sözleşmelerden doğan damga vergisinin tarafınızdan ödeneceğinin anılan sözleşmelere yazıldığı, ancak Vergi Resim Harç İstisna Belgesi bulunan firmanızın üretimi ve bu üretim ile ilgili satışlarına dönük imzalanan evraklarda kurumların değil, kağıdın istisna tutulmasının gerektiğinden bahisle, söz konusu damga vergisinin istisna belgesi kapsamında ödememeniz gerektiğinin düşünüldüğü belirtilerek, özel teşebbüs firmalarla yapacağınız sözleşmelerde damga vergisi sorumlusunun firmanız olarak belirtildiği veya hiç belirtilmediği durumlarda damga vergisinin kim tarafından ödeneceğinin belirtilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesinde, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğunun ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu hükmün uygulama usul ve esaslarını düzenleyen (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin (4) Seri No.lu Tebliğ ile değişik "3.2. Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler" başlıklı bölümünde;

"3.2.6 İmalatçı firmaların, Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanan Tebliğler eki yatırım malları listesinde belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimleri"

döviz kazandırıcı faaliyetler arasında sayılmıştır.

Mezkur Tebliğin" 4. Uygulamaya İlişkin Esaslar" başlıklı bölümünde de;

"4.1. (3.1.8)'de belirtilen faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş "Dahilde îşleme îzin Belgesi"; (3.2)'de belirtilen diğer döviz kazandırıcı faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş "Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi"nin ibrazı üzerine, ilgili kuruluşlarca, aşağıda açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde başka bir belge aranmaksızın re'sen damga vergisi ve harç istisnası uygulanacaktır.

Ancak, damga vergisi ve harç istisnasının uygulanabilmesi için, vergi ve harca konu işlemin, sözü edilen belgelerin geçerlilik süresi içerisinde yapılması şarttır.

Belgenin alınmasından önce veya belgenin geçerlilik süresinin dolmasından sonra, belgeye başlanan iş ile ilgili olarak yapılan işlemlere, damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilmeyecektir.

4.7. Diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde, belgeye bağlı olarak uygulanan damga vergisi ve harç istisnasının; belge sahibi yatırımcı, ihracatçı veya üstlenicinin belge kapsamındaki iş nedeniyle ihale makamı dışında kalan ve belge sahibi olmayan diğer kişi ve kuruluşlarla (taşeron, malzeme müteahhidi v.b.) yapacağı muamelelere tatbiki mümkün değildir.

Ancak, belge kapsamındaki döviz kazandırıcı faaliyetlerde kullanılmak şartıyla, belge sahibi kişi veya kuruluşlardan temin edilecek mal, malzeme veya hizmet alımları damga vergisi ve harç istisnasından faydalandırılacaktır.

Bu durumda, döviz kazandırıcı faaliyetlerde, ihale makamı dışında kalan diğer işlem tarafları arasındaki muamelelere; her iki işlem tarafının da oişle ilgili olarak düzenlenmiş belgeye sahip olmasına bağlı olarak damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilecektir." denilmektedir.

İlgi dilekçeniz ekinde yer alan ve Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünce firmanız adına düzenlenen 11/03/2009 tarih ve 124 sayılı Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesinin, 2008/6 sayılı Tebliğin (6/3-ç) fıkrası uyarınca düzenlendiği, söz konusu fıkranın ise, (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin (3.2) bölümünün (3.2.6) fıkrasına tekabül ettiği anlaşılmıştır.

Buna göre, Dış Ticaret Müsteşarlığınca 2008/6 sayılı Tebliğin (6/3-ç) fıkrası uyarınca firmanız adına düzenlenen (11/03/2011 tarihine kadar geçerli olan) "Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi" kapsamında; ihale makamı olan özel firmalarla yapacağınız sözleşmeler ile "Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi" sahibi diğer kişi ve kuruluşlardan temin edeceğiniz mal, malzeme ve hizmet alımlarınızda düzenlenecek kağıtlara, her iki işlem tarafının da işle ilgili olarak düzenlenmiş belgeye sahip olmasına bağlı olarak damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilecektir. Ancak, ihale makamı dışında kalan ve belge sahibi olmayan diğer kişi ve kuruluşlarla (taşeron, malzeme müteahhidi vb) yapacağınız muameleler için firmanız adına düzenlenen Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi uyarınca, firmanızın damga vergisi ve harç ödeme yükümlülüğü bulunmamakta olup, damga vergisi ve harcın işleme taraf olan ve belge sahibi olmayan kişi veya kuruluşlarca ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Grup Müdürü

 

(*)   Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.