Özelge: Vergi mevzuatına aykırı hususların mükellef tarafından düzeltilmemesi halinde, bu aykırılıklar ve karşıt inceleme sırasında nezdinde karşıt inceleme yapılan mükellefle ilgili olarak tespit edilen vergi mevzuatına aykırı hususlar, yeminli mali müşa

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B. 07.0. GEL. 0.32/3223-2754

KONU :

..................... VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Usul Gelir Müdürlüğü)

İLGİ: 16/09/2003 gün ve 3735 sayılı yazınız.

İlgide  kayıtlı  yazınız  eki  özelgeniz  incelenmiş  olup,  aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin 12.maddesinde;

Kanunları gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş mali tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Ancak, çeşitli kanunlarla kamu idaresine tanınan teftiş ve inceleme yetkilerinin kullanılmasına ve gerektiğinde tekrarına ait hususlar saklıdır."

denilmiş,

18 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin II/D Yeminli Mali Müşavirlerce Yapılacak Denetim ve Denetimin Niteliği bölümünde de;

Vergi mevzuatına aykırı hususların mükellef tarafından düzeltilmemesi halinde, bu aykırılıklar ve karşıt inceleme sırasında nezdinde karşıt inceleme yapılan mükellefle ilgili olarak tespit edilen vergi mevzuatına aykırı hususlar, yeminli mali müşavirler tarafından tasdik raporlarında belirtilecektir."

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, ilgide kayıtlı Özelgenize konu olan tam tasdik raporlarında, yeminli mali müşavir tarafından karşıt inceleme yapılan mükellefler hakkında yapılan tespitlerin Defterdarlığınızca değerlendirilerek, gerekli görüldüğü takdirde incelemeye sevk edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.