Özelge: Vergi dairesine verilen nakit teminatın banka teminat mektubu ile değiştirilip değiştirilmeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

39044742-ÖTV 8-209

18/02/2013

Konu

:

Vergi dairesine verilen nakit teminatın banka teminat mektubu ile değiştirilip değiştirilmeyeceği.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununu 8/1 inci maddesi kapsamında yapılan teslimlerle ilgili olarak firmanız tarafından 4,5,6,7,8,9,10/2012 dönemlerinde yapılan teslimde Vergi Dairesine verilen nakit teminatın banka teminat mektubu ile değiştirilip değiştirilemeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların ithalatçıları veya rafineriler dâhil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV' ye tabi tutulacağı, 3 üncü maddesinde bu listede yer alan mallar için vergiyi doğuran olayın mal teslimi veya müzayede yoluyla satış sırasında meydana geleceği, 16/4 üncü maddesinde ise (I) sayılı listedeki malların ithalinde, yurt içerisinde ödenecek  ÖTV'ye karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınacağı hükme bağlanmıştır.

            Bahse konu Kanunun 8/1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV'nin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmının teminat alınmak suretiyle tecil olunacağı, söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren oniki ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan verginin terkin edileceği, bu hükümlere uyulmaması halinde ise bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin mahsubundan sonra kalan tutarın, vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

            Diğer taraftan Kanunun 10/2 nci maddesi uyarınca, Maliye Bakanlığı, bu Kanunda yer alan istisna ve muafiyetlerin uygulanması ile verginin tecilinde alınacak teminatların türü ve miktarları ile tecil edilen verginin terkinine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

            Kanunun 8 inci maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulamasına ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamalar 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 2, 3, 5, 12, 14, 15, 21 ve 24 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik (9.1.) bölümü ile 19 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (3.) bölümünde yer almaktadır.

            Bununla birlikte söz konusu Tebliğin "(I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Gümrükte Alınacak Teminat" başlıklı (16.3.) bölümünde ÖTV Kanununun 16 ncı maddesinin (4) numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetki uyarınca, Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde, bu mallar için yürürlükte olan ÖTV tutarı kadar banka teminat mektubunun veya Türk Lirası olarak nakit teminatın gümrük idaresine verilmesi, bu şekilde teminat verilmediği sürece gümrükleme işlemi yapılmaması uygun görülmüştür.

            Ayrıca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 10 maddesinin (3) numaralı fıkrasında, "...borçlu verdiği teminatı kısmen veya tamamen aynı değerde başkalarıyla değiştirebilir." hükmüne yer verilmiştir.

             Yukarıda yer alan düzenlemeler uyarınca ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesinde hükme bağlanan tecil-terkin uygulaması kapsamında ithalatta gümrük idaresine verilecek teminatların türü, bu uygulama kapsamında yurt içi teslimlerde vergi dairelerine verilecek teminatlar açısından da geçerli olacaktır. Buna göre tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlere ilişkin olarak vergi dairelerince sadece banka teminat mektubu veya Türk Lirası olarak nakit teminatın kabul edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla nakit olarak verilen teminatın banka teminat mektubu ile değiştirilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Diğer yandan 8/10/2012 tarih ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4 üncü maddesi ile (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; aynı Kanunun 8/1 inci maddesi uyarınca (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV'nin tecil edilecek kısmı sıfır olarak belirlendiğinden, bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih olan 9/10/2012 tarihi itibariyle tecil-terkin uygulaması sona ermiş bulunmaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.