Özelge: Vakıf tarafından karşılanmayan kira bedeli ile ağırlama giderlerinin kayıtlara nasıl alınacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

38418978-125[6-12/3]-908

10/09/2012

Konu

:

Vakıf tarafından karşılanmayan kira bedeli ile ağırlama giderlerinin kayıtlara nasıl alınacağı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formundan, ... Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, Vakfınızla ... A.Ş. arasında imzalanan sözleşme gereğince ...de bulunan ... Merkezinin 21.04.2014 tarihine kadar vakfınızın faaliyetlerinde kullanılması için vakfınıza devredildiği, bu süre içerisinde söz konusu yerin kirasının adı geçen şirket tarafından ödeneceği, ayrıca ... Projesi yaz stajları kapsamında Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri aracılığıyla ülkemize gelen yabancı öğrencilerin konaklama, yemek masrafları gibi giderlerinin çeşitli kamu/özel kurum ve kuruluşlar ve üniversitelerle yapılan protokollerle ücretsiz veya ilgili kuruluşlarca karşılandığı belirtilerek, vakıf bütçesinden ödenmediği belirtilen kira bedeli ile maliyetleri belli olmayan ağırlama giderlerinin muhasebe kayıtlarınızda gelir ve gider olarak yer verilip verilmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan derneklere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait beyan edilecek gelirin %5'ine kadar olan kısmının (Gelir vergisinde kalkınmada öncelikli yöreler için %10'unu aşmamak üzere) gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.3.2.2.4. Bağış ve Yardımın Belgelendirilmesi" başlıklı bölümünde,

"Ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisi mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması gerekli ve yeterlidir.

Ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için fatura düzenlenmesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması yeterlidir.

...

Nakdi bağışların indirilebilmesi, bağışı kabul eden kuruluşlarca verilecek makbuzla veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla belgelendirilmesi şartıyla mümkündür.

açıklamaları yer almaktadır.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde, bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değerinin indirime esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 18.05.2007 tarihli ve 26526 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun "Gelirler ve Muafiyetler" başlıklı üçüncü bölümünün 6 ncı maddesinde; Vakfın, amaçlarını gerçekleştirmek ve yurt dışındaki Kültür Merkezlerinin işleyişini sağlamak için enstitü, iktisadi işletme veya sermaye şirketi kurabileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun "Muafiyetler" başlıklı 7 nci maddesinde ise;

"(1) Vakıf ve Vakıf tarafından kurulacak Kültür Merkezleri ile enstitüler;

a) Kurumlar Vergisinden (iktisadi işletmeler hariç),

...

muaftır.

(2) Vakıf, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlarla tanınan vergi, resim ve harç istisnalarından yararlanır.

(3) Vakfa ve Enstitüye yapılacak bağış ve yardımlar Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahından indirilebilir."

hükümlerine yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ... A.Ş. tarafından kiralanan gayrimenkulün belirli bir tarihe kadar vakfınızın kullanımına bedelsiz olarak bırakılması ve kira giderinin ilgili şirket tarafından karşılanması ile ülkemize gelen söz konusu yabancı öğrenciler için yapılan konaklama, yemek masrafları gibi harcamaların gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kişiler tarafından karşılanması halinde bu harcamaların indirim konusu yapılabilmesi için yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ilgili kişi ve kurumların yaptıkları harcamaların vergi matrahından indirilmesi mümkün değildir. Ayrıca vakıf için yapılan harcamalar vakıf adına menfaat sağladığı ve vakfa yapılan bir bağış niteliğinde olduğu için ilgili kurumlarca yapılan harcamaların vakıf hesaplarında gösterilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini  rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.