Özelge: Üzerine Baskı Uygulanan Akıllı Kartların Tesliminin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-130-2697

19/12/2014

Konu

:

Üzerine Baskı Uygulanan Akıllı Kartların Tesliminin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı

 

 

            İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz tarafından baskı uygulaması yapılmak suretiyle imal edilen akıllı kartların tesliminde tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edilmesi üzerine, Şirketiniz adına tayin olunan ilgi (b)'de kayıtlı özelgemizle; müşterilerinizin siparişi doğrultusunda akıllı kart imal edilmesinin hizmet mahiyetinde bir işlem olduğu ve bu hizmet bedeline ilişkin KDV tutarının 5/10 oranında tevkifata tabi tutulması gerektiği şeklinde görüş bildirilmiştir.

            İlgi (c)'de kayıtlı özelge talep formunuzda ise Şirketiniz paylarının Borsa İstanbul'da işlem gördüğü, akıllı kart olarak adlandırılan ve bünyesinde chip (elektronik yonga) bulunduran plastik kartların üretilmesi işi ile iştigal ettiği, söz konusu akıllı kartların üretilmesi aşamasında her ne kadar kartların değerini az miktarda artırsa da baskı işlemi uygulandığı belirtilerek, konunun bu yönüyle tekrar değerlendirilmesi talep edilmektedir.

            KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde, belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanmayacağı belirtilmiştir.

            Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümünde her türlü baskı ve basım hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, 60 No.lu KDV Sirkülerinin (2.2.2.12.) bölümünde de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.

            Ayrıca Tebliğin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünde de; Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılanların, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde hesaplanan KDV'nin, alıcıların durumuna bakılmaksızın tevkifata tabi tutulmayacağı belirtilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Şirketiniz tarafından müşterilerinizin siparişi doğrultusunda akıllı kart imal edilmesi baskı basım hizmeti mahiyetinde olduğundan, kısmi tevkifat kapsamında bir işlem olmakla birlikte, Şirketinizin Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılanlardan olması halinde bu işleme tevkifat uygulanmayacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.