Özelge: Üretim tesisi olmayan mükellefe L.P.G. satın alma izin belgesi verilip verilemeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 01.MADDE GENEL-486

11/05/2011

Konu

:

Üretim tesisi olmayan mükellefe L.P.G. satın alma izin belgesi verilip verilemeyeceği

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun tetkikinden ... Vergi Dairesinin mükellefi olduğunuz, aerosol içeren ürünlerinizde kullanılmak üzere üretim tesisi bulunmayan ve üretimini fason olarak yaptıran firmanıza L.P.G. satın alma izin belgesi verilip verilemeyeceğinin sorulduğu anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 12/2-a maddesi ile Bakanlar Kurulu, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere, (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla en yüksek vergi tutarının yarısına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye yetkili kılınmıştır.

Bu yetkiye istinaden 27/02/2010 tarih ve 27506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5/2/2010 tarih ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri"nin, aerosol üretiminde kullanılmak üzere tesliminde ÖTV tutarı sıfır olarak belirlenmiştir.

Konuyla ilgili olarak yayımlanan 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 1 inci bölümünde, Kararname kapsamında yalnızca aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G. satın alacak veya ithal edecek olan üreticilere, müracaatları üzerine Gelir İdaresi Başkanlığının yetkili birimi (KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesi) tarafından her takvim yılı için düzenlenen "L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi"nin verileceği,

Tebliğin "Üreticilerin Müracaat Şartları ve Belge Talebi" başlıklı 2.1. bölümünde, söz konusu belgeyi almak isteyen üreticilerin;

- Müracaat tarihinde vadesi geçtiği halde ödenmemiş gelir vergisi ve/veya kurumlar vergisi ile katma değer vergisi (KDV) borcunun bulunmaması,

- Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin, diğer şirketlerde ise yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, irtikap, rüşvet, ihtilas cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezası veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu  ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu  kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamalarının gerektiği,

Bu şartları haiz üreticilerin söz konusu izin belgesini alabilmek için,

- Sanayi sicil belgesi,

- Aerosol üretiminde hammadde olarak L.P.G. kullanıldığını belirtir kapasite raporu,

- İşletmenin aerosol üretimini gerçekleştirebileceğini gösterir resmi makamlar tarafından verilmiş belgenin (1 inci veya 2 nci Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı, İşletme Belgesi ya da Gelir İdaresi Başkanlığınca kabul edilebilecek diğer belgeler)

aslı ya da noter onaylı örneklerini ekleyecekleri bir dilekçe ile KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine müracaat edecekleri belirtilmektedir.

Söz konusu müracaat üzerine ilgili vergi dairesi, bahse konu tebliğin "Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler" başlıklı 2.2. bölümünde açıklanan gerekli kontrol ve tespitleri yaptırarak üreticilerin bu belgeyi alabilmeleri için gerekli şartları taşıdığına karar vermesi halinde, bu üreticiler adına bir takvim yılı süresince geçerli olmak üzere L.P.G. satın alma izin belgesi düzenleyecektir.

Buna göre, L.P.G. satın alma izin belgesi verilebilmesi için üretici vasfına sahip olunması ve anılan tebliğde belirtilen belgelerle bunların tevsiki gerektiğinden, şirketinize "L.P.G. satın alma izin belgesi" verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü Y.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.