Özelge: Üniversiteye binek oto alımında ÖTV, malzeme ithalinde ve bağışında KDV,V.İ.V. hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-03-35

16/01/2012

Konu

:

Üniversiteye binek oto alımında ÖTV, malzeme ithalinde ve bağışında KDV,V.İ.V.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu eki dilekçede, Üniversitenizin binek oto alımlarının özel tüketim vergisinden istisna olup olmadığı ile eğitim öğretim ve araştırma amacıyla ithal edeceğiniz makine, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yayınlar ile söz konusu malzemelerin yurt dışından bedelsiz olarak (bağış yoluyla) tesliminin gümrük vergisi ile buna bağlı vergi, resim ve harçlar dahil olmak üzere her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf olup olmadığının bildirilmesi istenilmektedir.

            4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi  Kanununun 1/b maddesi ile II sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmış olup II sayılı listede yer alan malların üniversitelere teslimlerinde istisna uygulanacağına ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir.

            Aynı Kanunun, 7/6 ncı maddesinde, Kanuna ekli listelerdeki mallardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5)numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithalinin (Bu Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen ihracat istisnası ile 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen ihraç kaydıyla teslimlerde verginin tecil ve terkin edilmesi uygulamasından yararlanılarak ihraç edilen, ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnasından veya tecil-terkin uygulamasından faydalanılan miktarın gümrük idaresine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır.) ÖTV den istisna edildiği hüküm altına alınmıştır.

            Bu nedenle, anılan Kanuna ekli II sayılı liste kapsamında olan ve ilk iktisabı olmasından dolayı kayıt ve tescile tabi olan binek oto alımlarınız için özel tüketim vergisi istisnasından yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 

            Diğer taraftan, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            - 1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu,

            - 16/1-a maddesinde, KDV Kanununa göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithalinin KDV den istisna edildiği,

            - 16/1-b maddesinde,  4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithalinin KDV den istisna edildiği,

            - 17/2-b maddesinde, üniversitelere bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının KDV den istisna edildiği,

            hükümleri yer almaktadır.

            Buna göre, üniversitenizin yurt içinden ve yurt dışından bedel karşılığı yapacağı her türlü mal ve hizmet alımlarının KDV Kanununun genel hükümleri çerçevesinde KDV ye tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, Üniversiteniz tarafından bedel karşılığı ithal edilecek olan makine, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yayınların KDV Kanununun 16/1-b maddesi kapsamında ithal edilmesi halinde bu ithalatın KDV den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

            Öte yandan,  Üniversitenize yurt içinden bedelsiz (bağış) olarak yapılacak her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının KDV Kanununun 17/2-b maddesi, Üniversitenize yurt dışından bedelsiz (bağış) olarak yapılacak her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının ise KDV Kanununun 16/1-a maddesi kapsamında KDV den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

            7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında, amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaatle hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden kurumlar vergisine tabi olmayanların veraset ve intikal vergisinden muaf olduğu hükme bağlanmış, (b) fıkrasında ise (a) fıkrasında sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup, umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, sağlık, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküllerin veraset ve intikal vergisinden muaf olduğu hükmüne yer verilmiştir.

            Bu hükümlere göre, malların veraset yoluyla veya her ne şekilde olursa olsun karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisine tabi olup, Kanunun 3 üncü maddesinin (a) ve (b) fıkralarında sayılan kurum , kuruluşlar ve teşekküller kendilerine yapılacak bağış ve yardımlar dolayısıyla veraset ve intikal vergisinden muaf tutulmuştur.

            Öte yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 56 ncı maddesinin (a) bendinde, ''Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluşlara yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler, vergi, resim, damga vergisi ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında, bağış ve vasiyet yapanların koydukları ve Kanunlara göre geçerli sayılan kayıtlara ve şartlara uyulur.'' hükmüne yer verilmiş olup, aynı maddenin (b) bendinde ise üniversitelerin ve yüksek teknoloji enstitülerinin genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler-istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanacağı hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanununun Ek 7 nci maddesinde ''Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumları, bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade ederler ve bunlar emlak vergisinden muaf tutulurlar.'' hükmüne yer verilir.

            Bu itibarla, Üniversitenize yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle 2547 sayılı Kanunun yukarıdaki hükümleri gereğince  Üniversitenizden veraset ve intikal vergisi aranılmaması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.