Özelge: Üniversiteden kiralanan gayrimenkul için ödenen KDV'nin indirim konusu yapılması hakkında.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

45404237-130[I-12-96]-246

19/08/2013

Konu

:

Üniversiteden kiralanan gayrimenkul için ödenen KDV'nin indirim konusu yapılması hakkında.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ... Üniversitesinden kiralanan işyeri için şirketinizce banka aracılığı ile yapılan kira ödemelerine ilişkin olarak düzenlenen banka dekontunun gider belgesi olarak dikkate alınıp alınmayacağı, ayrıca dekontta yer alan katma değer vergisinin (KDV) ne şekilde indirim konusu yapılabileceği konusunda görüş bildirilmesi istenilmektedir.

I-VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların tevsikinin mecburi olduğu hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun "Gelir Kaynakları" başlıklı 55 inci maddesinde, taşınır ve taşınmaz malların gelirleri yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı birimlerin gelir kaynakları arasında sayılmış, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinin (e) bendinde ise ilgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütme görevinin kamu idarelerinde malî hizmetler birimi tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir.

Buna göre, üniversiteden kiralanan gayrimenkule ilişkin kira ödemelerinin ilgili muhasebe biriminin tabi olduğu mevzuata göre düzenlenecek belge ile tevsiki mümkün bulunmaktadır.

II-KDV KANUNU YÖNÜNDEN

KDV Kanununun 29 uncu maddesinde; mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler  dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV yi indirebilecekleri, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 34 üncü maddesinde; yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV nin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği; 53 üncü maddesinde ise, bu Kanunda geçen fatura ve benzeri vesikalar tabirinin Vergi Usul Kanununda düzenlenen vesikaları ifade ettiği hükmü bulunmaktadır.

 Öte yandan, Kanununun 40/5 maddesinde, Maliye Bakanlığına, Kanunun 17/1 maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara sadece vergiye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemler için beyanname verdirmeye, beyanname yerine kaim olmak üzere işleme esas olan belgeleri kabul etmeye, bu mükelleflere ait verginin beyan ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir.

117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (2.3.4.) bölümünde 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların Tebliğin bu bölümü kapsamındaki kiralama işlemlerinde, kiracının KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın, tevkifat uygulanmayacağı; bu durumda, söz konusu idare, kurum ve kuruluşların kiraya verme işlemleri dışında KDV'ye tabi işlemleri bulunmamaları kaydıyla, 1 No.lu KDV Beyannamesini sadece kiralama işleminin gerçekleştiği dönemler için verecekleri; genel bütçeli idarelerde KDV'nin beyanı konusunda, Tebliğin (1.2.3) bölümündeki açıklamaların dikkate alınacağı açıklanmıştır.

63 Seri No.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin (2.1) bölümünde de konuyla ilgili olarak verilen örnekte, kampüsünde bulunan kafeyi işletmeciye kiraya veren Devlet üniversitesi, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer aldığından kira bedeli üzerinden hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacak, KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın üniversite tarafından 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, kiralama işlemlerinden doğan KDV yi 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmek zorunda olan üniversite muhasebe biriminin tabi olduğu mevzuata göre düzenleyeceği belgede gösterilen KDV nin, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.