Özelge: Üniversite yemekhanesine kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilip edilmeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.16.01-KVK.ÖZ-2011/52-363

16/11/2011

Konu

:

Üniversite yemekhanesinin kurumlar vergisi mükellefiyetliği

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, . . . Üniversitesi rektörlüğüne bağlı olarak . . . Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Merkez Kafeterya İşletme Müdürlüğü Sosyal Tesisleri, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen sosyal tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usullerine göre kurularak faaliyetini sürdürdüğü, Üniversite yemekhanesinin hizmet alanının kamu personeli ve öğrenciler olduğu, 3. kişilere hizmet verilmediği, sadece öğle yemeği hizmeti verdiği, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerine göre hizmet verildiği belirtilmekte olup, Kurumlar Vergisi Kanununa göre Kurumunuzun muaf olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile iktisadi kamu kuruluşları vergi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup aynı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında da devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi kamu kuruluşu olduğu; altıncı fıkrasında ise bunların kazanç amacı gütmemelerinin, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği; mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olmasının, kâr edilmemesinin veya kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadî niteliğini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun "Muafiyetler" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ise, kamu idare ve kuruluşlarıtarafından sosyal amaçlarla işletilen şefkat, rehin ve yardım sandıkları, sosyal yardım kurumları, yoksul aşevleri, ceza ve infaz kurumları ile tutukevlerine ait işyurtları, darülaceze atölyeleri, öğrenci yurtları, pansiyonları ve benzeri kuruluşların kurumlar vergisinden muaf olduğu hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 56 ncı maddesinin (b) fıkrasında, "Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan malî muafiyetler-istisnalar ve diğer malî kolaylıklardan aynen yararlanırlar" hükmüne yer verilerek söz konusu Kanuna tabi tüm üniversitelerin genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler-istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan faydalanacakları belirtilmektedir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Üniversiteniz Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire Başkanlığı tarafından işletildiği anlaşılan söz konusu yemekhanede, sadece öğrenci ve personele yemek hizmeti verilmesi sosyal amaçlar çerçevesinde yerine getirildiğinden ve kazanç elde etmeye yönelik bir faaliyet olarak nitelendirilemeyeceğinden iktisadi işletme söz konusu olmayacaktır. Ancak, öğrencilere ve kurum personeline hizmet verse dahi söz konusu yemekhane ile birlikte kantin, alakart yemekhanesi, kafeterya vb. yiyecek içecek hizmeti sunan sosyal tesislerinde faaliyet göstermesi halinde Üniversiteniz bünyesinde bir iktisadi işletme oluşacak olup kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekecektir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

KDV Kanununun 1/3-g maddesinde genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî ve meslekî nitelikteki teslim ve hizmetlerinin KDV ye tabi olduğu belirtilmektedir.

Buna göre, Üniversiteniz Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire Başkanlığı tarafından işletildiği anlaşılan yemekhanede verilen hizmetler nedeniyle iktisadi işletme oluşmaması halinde bu hizmetler KDV'ye tabi olmayacak, iktisadi işletme oluşması halinde iktisadi işletmenin işlemleri KDV Kanununun 1/3-g maddesine göre KDV ye tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.