Özelge: Üniversite Hastanelerinden alınan Özürlü sağlık kurulu raporunun ÖTV Kanununda yer alan sakatlık istisnasından yararlanılması açısından geçerli olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

50426076-135[7-2013/20-74]-55

21/04/2014

Konu

:

Üniversite Hastanelerinden alınan Özürlü sağlık kurulu raporunun   ÖTV Kanununda yer alan sakatlık istisnasından yararlanılması açısından geçerli olup olmadığı.

 

 

 

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ...  Hastanesi'nden alınmış olan özürlü sağlık kurulu raporunun, araç ilk iktisabında özel tüketim vergisi (ÖTV) istisnası açısından geçerli olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

            6518 sayılı Kanunla değişik 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (2) numaralı bendiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;

            a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

            b) 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm3'ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50'sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların, engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi %90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

            c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

            Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir.

            Söz konusu istisna uygulamasına ilişkin düzenleme ve açıklamalar 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (7.2.1.) bölümü ile 5 ve 12 Sıra No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde yapılmıştır.

            Buna göre, mezkur Kanunun (7/2) uygulamasında, maluliyet ve engellilik durumu ile engellilik derecesinin (tüm vücut fonksiyon kaybı oranının veya kişinin özür oranının) tevsikinde, "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" (veya raporun alındığı tarihte yürürlükte bulunan engellilere sağlık kurulu raporu verilmesine dair ilgili yönetmelik/mevzuat) ile belirlenen esaslar çerçevesinde yetkili bir sağlık kuruluşundan alınan engelli sağlık kurulu raporu aranmaktadır.

            Dolayısıyla, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları arasında yer alan ... Hastanesinden alınan engelli sağlık kurulu raporuna istinaden 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesinde yer alan istisna uygulamasından yararlanılabilmektedir.

            Bunun yanı sıra, Kanunun (7/2-a) maddesinde belirtilen araçların engellilik derecesi (tüm vücut fonksiyon kaybı oranı) %90 veya üzerinde olan malul ve engelliler tarafından ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulanması için, bu kişilerin araçları kullanması şartı aranılmamakta ve özel tertibat yaptırılmasına da gerek bulunmamaktadır. Bu durumda, raporun aslı veya noter onaylı örneğinin, aracın ilk iktisabının yapılacağı motorlu araç ticareti yapan mükellefe, mükellef tarafından da söz konusu araca ait 2A numaralı ÖTV beyannamesinin verildiği gün ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi suretiyle, başkaca bir şart aranmaksızın, Kanunun (7/2-a) maddesinde belirtilen araçların aynı madde kapsamında ÖTV'siz olarak ilk iktisabının yapılması mümkün bulunmaktadır.

            Öte yandan, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelli sağlık kurulu raporunda, raporun süreksiz olduğunun belirtilmesi halinde herhangi bir tarihle sınırlı olmaksızın, belirli süre içinde geçerli olduğunun belirtilmesi halinde ise bu süre içinde ilk iktisabı yapılacak araçlarda Kanunun (7/2) maddesi uygulamasında söz konusu raporlara istinaden ÖTV'siz araç alımı mümkün bulunmaktadır. Raporun, aracın ilk iktisap tarihinde geçerli bir rapor olması ve yukarıda belirtilen mevzuata uygun olarak yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış olması yeterlidir. Ancak, süreli engelli sağlık kurulu raporunun süre bitim tarihinden sonra, bu rapora dayanılarak mezkur istisna düzenlemesinden yararlanılamayacağı açıktır.

            Bu çerçevede, ilgide kayıtlı özelge talep formu eki ... Hastanesinden alınmış engelli sağlık kurulu raporunda, raporun süresinin 13/2/2013 tarihinden itibaren 1 yıl ile sınırlı olduğu anlaşıldığından, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesinde yer alan istisna uygulamasından ancak "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" ile belirlenen esaslar çerçevesinde yetkili bir sağlık kuruluşundan alınacak yeni engelli sağlık kurulu raporunda, engellilik derecesi (tüm vücut fonksiyon kaybı oranı) %90 veya üzerinde olması kaydıyla, yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde, söz konusu istisna uygulamasından yararlanılabilecektir.

            Bununla birlikte, yukarıda da belirtildiği üzere, ilgide kayıtlı özelge talep formunuz eki ... Hastanesinden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna istinaden raporun süresi içinde Kanunun (7/2-a) maddesi kapsamında ÖTV'siz olarak bir aracın ilk iktisabının yapılmış olması halinde, bu ilk iktisap işlemi ile ilgili olarak raporun süresinin bitiminden sonra ÖTV uygulaması bakımından herhangi bir işlem tesis edilmesi söz konusu olmayacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.