Özelge: Ücretsiz Mimari Proje Yapımı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1287/-126

15/11/2011

Konu

:

Ücretsiz Mimari Proje Yapımı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ... tarafından yapılacak olan düğün salonunun mimari projesinin yapımını yardım amaçlı olarak para almaksızın üstlendiğiniz ve söz konusu işin oda listesinde belirtilen ortalama bedelinin 30.000,00 TL civarında olduğu belirtilerek Şirketinizin fatura kesip kesmeyeceği, kurumlar vergisi ve KDV yönünden yapacağı işlemler konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

             KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN :

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde;

            "(1) Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır.

            (2) Safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır. Zirai faaliyetle uğraşan kurumların bu faaliyetinden doğan kazançlarının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun 59 uncu maddesinin son fıkra hükmü de dikkate alınır." hükmüne yer verilmiştir.

            Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Serbest Meslek Kazancının Tarifi" başlıklı 65 inci maddesinde; "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

            Serbest meslek faaliyeti, sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.

            Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları ücretler ile kollektif, adi komandit ve adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da, serbest meslek kazancıdır." hükmüne yer verilmiştir.

            Aynı Kanunun "Serbest Meslek Erbabı" başlıklı 66 ncı maddesinde; serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa edenlerin serbest meslek erbabı olduğu, serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılmasının bu vasfı değiştirmeyeceği hükme bağlanmıştır.

            Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, ticari kazançlar esas itibariyle sermaye-emek karışımı bir kaynağa bağlı olarak doğmakta ve bu kaynağa bağlı olarak devamlı bir organizasyona dayanan her türlü faaliyet ticari faaliyet sayılmaktadır. Serbest meslek faaliyetinin ticari bir organizasyon içinde yapılması halinde de sağlanan gelir ticari kazanç sayılmakta ve kazancın tespitinde ticari kazanca ait esas ve hükümler geçerli olmaktadır. Başka bir ifadeyle sermaye şirketleri (limited, anonim ve eshamlı komandit şirketler) serbest meslek faaliyetinde bulunsalar dahi, bu faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar ticari kazanç olmakta ve bunların kazançları ticari kazancın tespitine ilişkin hükümlere göre vergilendirilmektedir.

            Bununla birlikte, serbest meslek kazançlarında tahsil esası geçerliyken, ticari kazançlarda tahakkuk esası geçerlidir. Tahakkuk esası ise, gelirin elde edilmiş olması için, hukuken o geliri alacaklı olmayı yeterli saymaktadır. Yani, geliri doğuran işlemlerin eksiksiz olarak gerçekleşmiş bulunması sonucu, gelirin mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmesiyle gelir tahakkuk etmiş olmaktadır.

            Yukarıda yer alan Kanun maddeleri ve yapılan açıklamalar uyarınca; Şirketinizce, ... tarafından yaptırılacak düğün salonu için yapılacak mimari proje çizimi işi ticari faaliyet sayılayacağından ticari kazancın tespitine ilişkin esas ve hükümler uygulanacaktır. Ticari kazançlarda gelirin elde edilmesi tahakkuk esasına bağlandığından söz konusu faaliyetiniz karşılığında ücret almasanız dahi emsal bedel esas alınarak hesaplanacak tutarın ticari kazancınızın bir unsuru olarak kurum kazancınıza dahil edilmesi gerekmektedir.

             KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN :

            Katma Değer  Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan Kanunun 17/2-b maddesinde, 17/1 inci maddede sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna olacağı belirtilmiştir.

            Buna göre, ... tarafından yaptırılacak olan düğün salonunun mimari projesinin Şirketiniz  tarafından hazırlanarak ... bedelsiz  olarak teslimi katma değer vergisinden  istisnadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.