Özelge: TV'de yayımlanacak reklam filmleri için yapılan prodüksiyon harcamalarının amortisman yoluyla mı, yoksa doğrudan mı gider yazılacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

64597866-105[313-2014]-83

27/05/2014

Konu

:

T.V' de yayımlanacak reklam filmleri için yapılan prodüksiyon harcamalarının amortisman yoluyla mı, yoksa doğrudan mı gider yazılacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formundan, ... faaliyetinden dolayı Başkanlığımız mükellefi olan şirketinizin, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri kapsamında görsel medyada yayınlanmak üzere reklam şirketlerine reklam filmleri hazırlattığı, bu filmlerin reklam şirketi tarafından DVD'ye kaydedilmek suretiyle teslim edildiği, reklam filmlerinin görsel medyada yayınlanma süresinin  bir yıldan kısa olması nedeniyle söz konusu reklam filmleri için ödenen prodüksiyon bedellerinin amortisman yoluyla mı yoksa doğrudan gider yazılmak suretiyle mi indirim konusu yapılacağı, amortisman yoluyla itfa edilmesi durumunda uygulanacak olan amortisman oranı ve faydalı ömür  hususunda tereddüt oluştuğundan Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safi Kurum Kazancı"  başlıklı 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde;  ticari kazancın tespitinde indirilebilecek giderler sayılmış olup, birinci bendinde "ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler." yedinci bendinde ise "Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar." safi kazancın tespitinde hasılattan indirilebilecek giderler arasında sayılmıştır.

           Ancak, "Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilebilmesi için yapılan genel giderlerin" matrahtan indirilebilmesi için giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında illiyet bağının bulunması, giderin keyfi olmaması, yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması, yapılan gider karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması ve bu giderlerin tevsik edici belgelere dayandırılarak (fatura, fatura yerine geçen vesikalar gibi) yasal kayıtlarda izlenmesi gerekmektedir.

             Diğer taraftan; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde; "İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.

             ...

            Değeri 50.000.000.- lirayı (432 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 1.1.2014'den itibaren 800-TL) aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 50.000.000.- lirayı (432 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 1.1.2013'den itibaren 800-TL) aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır." hükmü bulunmaktadır.

            Buna göre, bir iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulabilmesi için, işletmenin aktifinde kayıtlı olması, kullanıma hazır halde bulunması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, değerinin yukarıda belirtilen haddin üzerinde olması gerekmektedir. 

            Ayrıca, mezkur Kanunun 5024 sayılı Kanunla değişen 315 inci maddesinde; amortisman oranlarının iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirleneceği hükme bağlanmıştır.

            Bahsi geçen maddenin verdiği yetkiye istinaden, amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları"  339, 365, 389, 399,406 ve 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste ile açıklanmıştır.

            Yukarıda yapılan açıklamalara göre; şirketinizce hazırlattırılan reklam filmlerine ilişkin prodüksiyon bedelleri, söz konusu reklam filmlerinin gösterimde kalma süresinin bir yılı aşmaması nedeniyle amortisman yoluyla itfa edilmesi mümkün bulunmamakta olup, genel giderler kapsamında değerlendirilmek suretiyle doğrudan giderleştirilmesi gerekmektedir.

              Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.