Özelge: Türkiye Kızılay Derneğinin sağlık hizmetlerine yönelik iktisadi işletmelerinde ökc. kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-433

04/05/2011

Konu

:

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/2-a maddesi gereği KDV'den muaf olan İktisadi İşletmenin ÖKC kullanıp kullanmayacağı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda,  tıp merkezinizin Türkiye Kızılay Derneği'nin denetimine tabi olduğu belirtilerek, sağlık hizmeti sunduğunuz kişilere ödeme kaydedici cihaz fişi verme zorunluluğunuzun olup olmadığı, zorunluluğunuzun olması halinde KDV mükellefiyetinin tesis ettirilip ettirilemeyeceği ve alımlarınıza ilişkin yüklendiğiniz KDV'nin iadesini talep edip edemeyeceğiniz  hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1'inci maddesinde; Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

17'nci maddesinin "Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar" başlıklı (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde; Kanunun 17/1'inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların (Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, Üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzel kişiliğe haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar) hastane, nekahethane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar, anıtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklarile veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuarları gibi kuruluşlar, öğrenci veya yetiştirme yurtları, yaşlı ve sakat bakım ve huzurevleri, parasız fukara aşevleri, düşkünevleri ve yetimhaneleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygunteslim vehizmetlerinin KDV'den istisna olduğu,

30/a maddesinde; Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV'nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV'den indirilemeyeceği,

hükümlerine yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, KDV Kanununun 17/1'inci maddesinde sayılan ve kamu yararına çalışan dernekler arasında yer alan Türkiye Kızılay Derneği'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Tıp Merkezinizi işletmek veya yönetmek suretiyle yaptığı teslim ve hizmetler Kanunun 17/2-a maddesi gereğince KDV'den istisna bulunmaktadır.

Bu faaliyetlerinizin yerine getirilmesine yönelik olarak piyasadan satın aldığınız mal ve hizmetler için KDV Kanununda bir istisna hükmü bulunmamaktadır. Bu nedenle, her türlü mal ve hizmet alımlarınızda genel hükümlere göre KDV uygulanacağı tabiidir. Söz konusu mal ve hizmet alımları nedeniyleyüklenilen KDV'nin ise Kanunun 30/a maddesi gereğince indirim ve iadesi mümkün olmayıp, işin mahiyetine göre gelir ya da kurum kazancının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 Sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında "Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz  kullanmak mecburiyetindedirler." hükmü mevcuttur.

Bu nedenle, Kızılay Derneği iktisadi işletmesi olarak kurumlar vergisi mükellefi olmanız sebebiyle Vergi UsulKanununa göre birinci sınıf tüccar olduğunuzdan, fatura vermek mecburiyetinde olmadığınız hizmetlerin belgelendirilmesi için ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.