Özelge: Türkiye'de yurtdışı mukimi firmaya verilen proje,tasarım ve uygulama hizmetlerinden elde edilen kazancın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

38418978-120[89-14/1]-716

14/07/2014

Konu

:

Türkiye'de yurtdışı mukimi firmaya verilen proje,tasarım ve uygulama hizmetlerinden elde edilen kazancın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 04.09.2013 tarihinden itibaren faaliyette bulunduğunuzu, Türkiye'de yerleşik olmayan, kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan yabancı şirketlere, Türkiye'de proje, tasarım ve uygulama hizmeti verdiğinizi, söz konusu müşteriler adına da döviz cinsinden hizmet faturası düzenlediğinizi belirterek, faaliyetinize ilişkin kazancınızın % 50'sinin Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin 13 numaralı bendi kapsamında indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Diğer İndirimler" başlıklı 89 uncu maddesinde; gelir vergisi mükelleflerinin yıllık beyanname ile beyan edecekleri gelirlerden nelerin indirim konusu yapılacağı hüküm altına alınmış olup, söz konusu maddeye 6322 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen ve 15.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 13 üncü bendinde;

            "Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurtdışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın % 50'si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır..." hükmüne yer verilmiştir.

            Diğer taraftan, kurumlar vergisi mükellefleri için de paralel düzenleme Kurumlar Vergisi Kanununda yapılmış olup, konuyla ilgili açıklamalara  1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi  Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

            Söz konusu tebliğin, "10.5.2.2. Hizmetin, Türkiye'den münhasıran yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için yapılmış olması" başlıklı bölümünde;

            Mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetlerinin, Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara verilmesi gerektiği, söz konusu hizmetlerin fiilen verilmesi gerektiği, bu alanlarda sunulan asistanlık, danışmanlık ve aracılık gibi hizmetlerin bu kapsamda değerlendirilmesinin mümkün olmadığı,

           "10.5.2.4. Türkiye'den verilen, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkez ve veri saklama hizmetlerinden yurt dışında yararlanılması" başlıklı bölümünde ise;

            Verilen hizmetten yurt dışında yararlanılmış olması gerektiği, yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için verilen hizmetin, bu kişilerin ve/veya kurumların Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması gerektiği açıklanmıştır.

 

            Başkanlığımıza verilen 14.04.2014 tarihli ek dilekçenizde, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Milano Ticaret Odası (Formaper) liderliğinde bir uluslararası konsorsiyum tarafından Türkiye'de yürütülen "Avrupa Birliği-Türkiye İş Merkezleri Ağının Batman, Hatay, Sivas ve Van İllerine Genişletilmesi" projesinde çalıştığınız, verdiğiniz hizmetin mühendislik ve tasarım hizmeti olduğu, hizmet verdiğiniz firmaların Türkiye'de yasal merkezinin bulunmadığı, Türkiye'de yürüttükleri Proje faaliyeti karşılığı ödemelerin yurtdışından ve doğrudan Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapıldığı açıklanarak, sözleşme imzaladığınız Formaper tarafından isteğiniz üzerine şahsınıza verilen 02.04.2014 tarihli belgenin İngilizcesi ve tercümesini kendinizin yaptığı Türkçe örneği dilekçenize eklenerek gerekmesi halinde belgenin yeminli tercümesini ibraz edebileceğiniz belirtilmiştir.

            Formaper firması tarafından verilen söz konusu hizmet belgesinde;

            -"Avrupa-Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağının Sivas, Hatay, Batman ve Van'a Genişletilmesi - ABİGEM 3" projesinde çalıştığınız ve 2013 - 2014 yıllarında tasarım ve mühendislik hizmeti verdiğiniz,

            -Projenin kontrat makamının T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olduğu ve Formaper'in lider olduğu konsorsiyum tarafından yürütüldüğü,

            -Projede iş planı/fizibilite raporunun hazırlanmasından sorumlu olarak kısa dönemli uzman statüsünde çalıştığınız,

            -Aynı zamanda T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ihale yoluyla temin edilecek tüm teknik donanım için teknik özellikler ve pazar araştırması tablolarının hazırlanmasından ve ihale dosyasının teknik bölümünün Avrupa Birliği ihale kurallarına uygun olarak tamamlanmasından sorumlu olduğunuz,

            belirtilmiştir.

            Bu çerçevede, hizmet verdiğiniz firmanın  "Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağının Sivas, Antakya, Batman ve Van'a Geliştirilmesi Projesi"ni Türkiye'de yürütüyor olması nedeniyle, anılan firmanın Türkiye'deki bu faaliyeti ile ilgili olarak verdiğiniz söz konusu mühendislik hizmetinden yurtdışında yararlanılmış olmayacaktır.

            Dolayısıyla  Farmaper firmasına verdiğiniz hizmetten sağladığınız kazancın % 50'sinin  Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu madesinin 13 numaralı bendi kapsamında indirilmesi mümkün değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.         

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.